Permís de paternitat


S’amplia a 4 setmanes a partir de l’1 de Gener

A partir de l’1 gener 2017 els que tinguin un fill per naixement, adopció o acolliment tenen dret, a un permís de paternitat de 4 setmanes ininterrompudes, com recull l’Estatut dels Treballadors en el seu article 48.7, deixant sense efecte la disposició transitòria 7a del mateix que condicionava la seva aplicació a l’entrada en vigor de la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, d’ampliació de la durada del permís de paternitat. La pròrroga dels Pressupostos de 2016, en no tornar a retardar la seva entrada en vigor, ha possibilitat l’ampliació del permís.

Què hem de saber?

El naixement, l’adopció o l’acolliment s’ha de donar des de l’1 de gener de 2017, per tenir dret a les 4 setmanes de permís ininterromput. Si ha passat abans d’aquesta data, tot i que el permís es vagi a gaudi en 2017, només es tindrà dret com a permís de paternitat als 13 dies vigents en la data de naixement, adopció o acolliment.

Les 4 setmanes s’han de gaudir de forma ininterrompuda, no es poden fraccionar.

Es poden agafar just després dels dies de permís per naixement de fill recollits en l’article 37 b) de l’Estatut dels treballadors, (2 dies i 4 dies si cal desplaçament, aquests dies poden estar millorats per conveni col·lectiu o Pla de igualtat), durant la baixa de maternitat (16 setmanes) o en finalitzar la mateixa.

Per tenir dret a la prestació per paternitat s’ha d’estar afiliat i d’alta o situació assimilada a la Seguretat Social i tenir cotitzats un període de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al naixement, adopció o acolliment o alternativament tenir 360 dies cotitzats a al llarg de la vida laboral.

A efectes de la prestació per paternitat es protegeix també la constitució de tutela sobre menor per designació de persona física, quan la persona sigui familiar del menor, que no el pugui adoptar.

La quantia de la prestació és equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per IT derivada de contingències comunes i la gestiona l’INSS.

S’ha de comunicar a l’empresa que es va a gaudir d’aquest permís per paternitat amb formi estableixi el conveni col·lectiu aplicable.

El permís de paternitat de 4 setmanes es pot ampliar en cas de part, adopció acolliment múltiple en 2 dies més per cada fill / a a partir del segon.

El permís de paternitat s’ampliava a 20 dies en els següents supòsits:

* Famílies nombroses o que es creessin amb el naixement, adopció o acolliment.

* Quan en la família existia prèviament una persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33%,

* Quan el nascut, adoptat o acolliment tenia una discapacitat del 33%.

Aquests supòsits queden derogats, per tant deixa d’existir una ampliació per als supòsits de família nombrosa o en cas de discapacitat, a l’espera de la seva possible modificació.

En el cas de part, el permís correspon en exclusiva a l’altre progenitor que no ha parit.

En els casos d’acolliment, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment correspon a un dels progenitors, a elecció, llevat que el permís de maternitat de 16 setmanes en gaudeixi en la seva totalitat un dels progenitors, en aquest cas només podrà ser gaudit per l’altre progenitor.

El permís de paternitat es pot gaudir en règim de jornada completa o jornada parcial d’un mínim del 50%, previ acord amb l’empresa i conforme es determini reglamentàriament.

Posted in Notícies and tagged , , .