CRS – Caixa de Resistència i Solidaritat


Una història de lluita i solidaritat des de 1986

portada-CRSA Catalunya, la USOC és l’únic sindicat, que disposa de Caixa de Resistència i Solidaritat, per recolzar econòmicament als afiliats i afiliades en les situacions en les quals, en el transcurs de la seva vida laboral, es troben immersos en especials dificultats, ja sigui defensant amb una vaga les seves legítimes aspiracions i reivindicacions socials, econòmiques i sindicals, o quan fruit de represàlies empresarials o d’errors professionals dels quals ningú estem exempts, es veuen afectats per sancions o fins i tot acomiadats.

En els gairebé 20 anys de funcionament de la CRS, la USO ha abonat als afiliats i afiliades que han participat en vagues o han sofert represàlies sindicals o sancions per motius professionals, més de 5 milions d’euros, en els més de 3000 conflictes coberts.

Així mateix, la CRS recolza econòmicament a tots els afiliats/as en cas d’invalidesa o defunció per accident extra-laboral.

La CRS ofereix prestacions en cas de:

VAGA O TANCAMENT PATRONAL: La quantia de les prestacions a les quals l’afiliat o afiliada té dret s’estableixen en funció del còmput de l’antiguitat com a cotitzadora. A aquests efectes, l’antiguitat en el sindicat comença a explicar des del dia en el qual es formalitza l’afiliació, havent de tenir abonada la quota corresponent per tenir dret a la prestació.Les quanties seran les següents:

Antiguitat en l’afiliació Percentatge  Quantía 
Entre  1 i 3 mesos 75% 16,38€
A partir de 3 mesos 100% 21,84€

SANCIONS I ACOMIADAMENTS: L’import de les prestacions serà l’equivalent a la mitjana del salari net de les tres últimes nòmines (excloses les hores extraordinàries) establint-se el topall de l’import en el 300% del Salari Mínim Interprofessional vigent, prenent com a referència, a l’efecte d’aquest topall, el còmput anual, això és, import mensual del S.M.I. per 14 i dividit entre 12 mensualitats.

INVALIDESA O DEFUNCIÓ: La cobertura per invalidesa permanent o defunció en accident extralaboral comprèn les següents quanties indemnitzadores:

Antiguitat en l’afiliació

Invalidesa (segons barem)  

Defunció 
De 2 a 5 anys 5.000 € 5.000 €
De 5 a 10 anys 7.000 € 7.000 €
Superior a 10 anys 10.000 € 10.000 €

La CRS és una caixa per a resistir en el cas de vaga o d’acomiadament a l’empresa per motius sindicals.

És l’instrument de solidaritat i ajuda mútua a tots els afiliats/des de la USOC. Els fons econòmics de la CRS són destinats a la solidaritat econòmica amb els afiliats en cas de vaga, tancament patronal, acomiadament o sancions, quan aquests siguin provocats per causes sindicals (veure reglament Caixa de Resistència i solidaritat).

La CRS et permet exercir amb més llibertat el teu dret de vaga, a més cobreix les sancions motivades per l’exercici profesional. En cas d’invalidesa o mort com a conseqüència d’accident fora de la jornada laboral també s’apliquen les prestacions de la CRS.

Quan a l’empresa on treballeu es prevegui que, per qualsevol raó, es convoca una vaga és necessari posar-se en contacte amb la teva federació i amb el responsable de la Caixa de Resistència i Solidaritat de la USOC.

Si a la teva empresa hi ha un acomiadament (treballador/treballadora afiliat a la USOC) que estigui motivat per raons sindicals, posa’t en contacte amb la teva federació i amb el responsable de la Caixa de Resistència i Solidaritat de la USOC.

portada-CRS

Reglament de la CRS