CRS – Caixa de Resistència i Solidaritat


Una història de lluita i solidaritat des de 1986

A Catalunya, la USOC és l’únic sindicat, que disposa de Caixa de Resistència i Solidaritat, per recolzar econòmicament als afiliats i afiliades en les situacions en les quals, en el transcurs de la seva vida laboral, es troben immersos en especials dificultats, ja sigui defensant amb una vaga les seves legítimes aspiracions i reivindicacions socials, econòmiques i sindicals, o quan fruit de represàlies empresarials o d’errors professionals dels quals ningú estem exempts, es veuen afectats per sancions.

En els més de 30 anys de funcionament de la CRS, la USO ha abonat als afiliats i afiliades que han participat en vagues o han sofert represàlies sindicals o sancions per motius professionals, al voltant de 6 milions d’euros, en els més de 4.000 conflictes coberts.

Així mateix, la CRS recolza econòmicament a tots els afiliats/des en cas d’invalidesa o defunció per accident extra-laboral, o per violència de gènere.

La CRS ofereix prestacions, a partir del primer mes d’afiliació, en cas de**:

VAGA O TANCAMENT PATRONAL: La quantia de les prestacions a les quals l’afiliat o afiliada té dret s’estableixen en funció del còmput de l’antiguitat com a cotitzador. A aquests efectes, l’antiguitat al sindicat comença a comptar des del dia en el qual es formalitza l’afiliació, havent de tenir abonada la quota corresponent per tenir dret a la prestació. Les quanties seran les següents per l’afiliació en quota A*:

Antiguitat en l’afiliació Percentatge  Quantía 
Entre  1 i 3 mesos 75% del SMI 28,35€
A partir de 3 mesos 100% del SMI 37,80€

Les quanties seran les següents per l’afiliació en quota B*:

Antiguitat en l’afiliació Percentatge  Quantía 
Entre  1 i 3 mesos 75% del SMI 22,68€
A partir de 3 mesos 100% del SMI 30,24€

Aquestes quanties afectaran els expedients que s’hagin obert a partir d’1 de gener de 2024 i s’abonin a partir de 8 de febrer de 2024.

SANCIONS I ACOMIADAMENTS: En cas d’acomiadament o sanció per causes sindicals constatades, o de sanció derivada de l’exercici professional, la CRS abonarà en concepte de prestació econòmica quantitats per a cobrir el buit econòmic fins a la celebració dels judicis o resolució dels acomiadaments. En tots dos casos, si la sentència d’acomiadament és improcedent o nul, o si la sentència li reconeix el dret a cobrar el seu salari, s’haurà de procedir a la devolució de les quantitats avançades per la CRS. L’import de les prestacions serà l’equivalent a la mitjana del salari net de les tres últimes nòmines (excloses les hores extraordinàries), establint-se el topall de l’import en el 300% del Salari Mínim Interprofessional vigent (3.969 €/mes per a quota A i 3.175,20€ / mes per a quota B), prenent com a referència, a l’efecte d’aquest topall, el còmput anual, això és, import mensual del S.M.I. per 14 i dividit entre 12 mensualitats. En cas d’acomiadament per causa sindical, la prestació serà per un període de 6 mesos, podent prorrogar-se fins a 6 mesos més per raons objectives o per no estar dictada sentència judicial. En cas de sanció per causa sindical o professional, la prestació serà pels dies que duri la mateixa, amb un topall màxim de 12 mesos.

INVALIDESA O DEFUNCIÓ: La cobertura per invalidesa permanent, defunció en accident extralaboral o per violència de gènere, varia segons el tipus de quota, sent les quanties a indemnitzar per a la quota A*:

Antiguitat en l’afiliació

Invalidesa (segons barem) Quanties Màximes 

Defunció 
De 2 a 5 anys 5.000 € 5.000 €
De 5 a 10 anys 7.000 € 7.000 €
Superior a 10 anys 10.000 € 10.000 €

INVALIDESA O DEFUNCIÓ DE VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE: les situacions de violència que donen lloc al reconeixement dels drets regulats per la CRS s’acreditaran amb l’ordre de protecció a favor de la víctima. No obstant això, coneixent les dificultats a les quals s’enfronten les víctimes fins a arribar a obtenir aquesta ordre d’allunyament, es considera suficient l’excepcionalitat de la Llei, acceptant-se l’aportació de l’informe pericial en el qual es reculli que hi ha indicis de ser víctima de violència de gènere. Varia segons el tipus de quota, sent les quanties a indemnitzar per a la quota A*:

Antiguitat en l’afiliació

Invalidesa (segons barem) Quanties Màximes 

Defunció 
De 2 a 5 anys 5.000 € 5.000 €
De 5 a 10 anys 7.000 € 7.000 €
Superior a 10 anys 10.000 € 10.000 €

*Consulta a la teva seu la quantia per a una altra mena de quota.

**Segons Reglament de la CRS.

DÍPTIC CRS

REGLAMENT CRS