Història


A les acaballes dels anys 50, en una època tan difícil per a tothom, diferents col·lectius de treballadors van articular una alternativa sindical per donar resposta a la manca de llibertat. L’any 1961, amb l’aprobació de la CARTA FUNDACIONAL, va crear-se definitivament la UNIÓ SINDICAL OBRERA.

A la segona meitat de la dècada va organitzar-se la UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA – USO de Catalunya- (a partir de joves treballadors/res de Catalunya que no havien patit la tragèdia de la Guerra Civil) amb l’objectiu d’omplir el buit creat per la desaparició violenta de les centrals sindicals tradicionals que a Catalunya van tenir molta força.

En aquells anys, la Unió Sindical Obrera, participà activament en les lluites reivindicatives de les empreses, dels sectors i dels moviments socials que treballaven per l’adveniment de la DEMOCRÀCIA, contribuint a reconstruir el moviment sindical organitzat sobre la base de la independència i l’autonomia sindical.

Durant el tardofranquisme, la Unió Sindical Obrera va esdevenir un moviment sindical potent, present activament en multitud d’empreses d’arreu del país i va desenvolupar un paper actiu per a trobar una sortida política per al futur de l’Estat Espanyol.

També en aquells temps, sobre la base de la voluntat unitària que l’USO sempre ha tingut present, es van articular accions sindicals puntuals amb diverses organitzacions sindicals clandestines, entre elles la Solidaritat d’obrers de Catalunya (SOC). Fins i tot, a nivell de l’Estat espanyol, es va fundar la Coordinadora d’Organitzacions Sindicals (COS).

A partir de la seva legalització l’any 1977, a Catalunya, s’ha anat reafirmant com a alternativa sindical, independent, autònoma, nacional i plural sempre en la perspectiva d’ocupar l’espai sindical representatiu que li correspon per història, per treball i compromís amb el moviment sindical de Catalunya. En aquell procés de la transició democràtica també a Catalunya diverses organitzacions sindicals coincideixen en la necessitat de confluir cap a una alternativa sindical més ample i eficaç.

La UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA, és l’alternativa que els treballadors i treballadores de Catalunya demanen i necessiten per fer front als diversos problemes que existeixen: atur, ocupació, salut laboral… i donar-hi solucions adients als seus interessos.

La USOC, per tant, és l’alternativa sindical que reafirma l’autonomia sindical, els pluralisme en les idees I la solidaritat, reivindicant a la vegada un marc propi de les relacions laborals per a Catalunya. Cal tenir en compte que Catalunya com Euskadi i Galícia són nacionalitats històriques on es fa palès que existeix un espai sindical propi que la USOC està compromesa a integrar.

CARTA FUNDACIONAL USOC 1961

Els nostres trets d’identitat

La USOC, arran dels congressos ha establert la seva pròpia concepció i filosofia que la defineix com una alternativa sindical diferenciada:

SINDICAT DE CLASSE, que rebutja tot sistema econòmic o polític que afavoreixi l’explotació dels treballadors i lluita per la transformació profunda de les estructures socials i econòmiques de la societat per aconseguir el millor nivell de qualitat de vida de tots els treballadors.

SINDICAT CONFEDERAL, la USOC forma part de la confederació sindical USO.

SINDICAT DEMOCRÀTIC, fidel a la pràctica de la democràcia interna que promou la participació de tots en totes les decisions.

SINDICAT BASAT EN L’AUTONOMIA SINDICAL. És a dir, absolutament independent dels partits polítics, del govern i de la patronal. Per garantir-ho té establertes les incompatibilitats estatutàries i es prohibeix que un càrrec sindical pugui, al mateix temps, exercir un càrrec polític.

SINDICAT NACIONAL, als servei dels treballadors de Catalunya i, al mateix temps, solidari al servei dels de la resta de l’Estat Espanyol.

SINDICAT PLURALISTA, obert a tots els treballadors. Es respecten les diverses concepcions polítiques, filosòfiques, religioses… sense cap més  discriminació. El pluralisme és un element enriquidor de l’activitat sindical.

SINDICAT INTERNACIONALISTA, que manté lligams solidaris amb totes les organitzacions sindicals del món en la recerca del progrés dels pobles i d’un ordre social, internacional, just i solidari. La USOC és part integrant, dins de l’Estat Espanyol, de la Confereración USO la qual és membre de la Confederació Europea de Sindicats (CES) la màxima organització sindical del continent amb 83 sindicats de 36 països i a la Confederació Sindical Mundial (CSI), que amb les seves federacions sectorials i professionals, apleguen més de 175 milions de treballadors de tot el món.