Actualització i ampliació de les mesures de protecció per a treballadors exposats a agents cancerígens i reprotòxics


El Reial decret 612/2024, de 2 de juliol, sobre l’exposició a agents cancerígens en el treball, ja publicat al BOE, introdueix els canvis necessaris per a ajustar-se a la normativa europea.

Entrada en vigor del Reial Decret 621/2024, de 2 de juliol: 4 de juliol

La directiva europea inclou una declaració conjunta del Parlament Europeu i del Consell acordant que els medicaments perillosos que contenen una o diverses substàncies que reuneixen els criteris per a ser classificades com a carcinògenes, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1272/2008, estan inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2004/37/CE.

Nous agents cancerígens i reprotòxics

 • S’incorpora la protecció enfront dels agents reprotòxics: són aquells que poden tenir efectes adversos sobre la funció sexual i la fertilitat d’homes i dones adults, així com sobre el desenvolupament dels descendents.
 • S’incorporen dos agents cancerígens:
  – Acrilonitril
  – Compostos de níquel
 • I dotze agents reprotòxics:
  – Plom inorgànic i els seus compostos.
  – N,N-dimetil acetamida
  – Nitrobenzens
  – N,N-dimetilformamida
  – 2-metoxi etanol
  – Acetat de 2-metoxi etilo
  – 2-etoxietanol
  – Acetat de 2- etoxietilo
  – 1-metil-2-*pirrolidona
  – Mercuri i compostos inorgànics divalents, bisfenol A
  – 4,4’-isopropilidendifenol
  – Monòxid de carboni

Què hem de revisar per a avaluar els riscos?

Pel que fa a l’avaluació dels riscos, s’indica que haurà de mantenir-se actualitzada. Per això, ha de revisar-se periòdicament, en funció de la naturalesa i gravetat del risc, i la possibilitat que aquest s’incrementi per causes que passin inadvertides. A més, cal tenir en compte els criteris establerts en la Guia Tècnica de l‘INSST:

 • Cada vegada que es produeixi un canvi en les condicions que pugui afectar l’exposició dels treballadors a agents cancerígens, mutàgens o reprotòxics.
 • Quan s’hagin detectat alteracions de la salut dels treballadors que puguin deure’s a l’exposició a agents cancerígens, mutàgens o reprotòxics; o quan el resultat dels controls periòdics, inclosos els relatius a la vigilància de la salut, posi de manifest la possible inadequació o insuficiència d’aquestes.

D’altra banda, s’amplia la cobertura: indica que l’empresa, en virtut del compliment de la protecció eficaç cap als seus treballadors, haurà d’oferir el reconeixement mèdic quan sigui necessari per haver-se detectat en alguna persona treballadora algun trastorn que pugui deure’s a l’exposició a agents cancerígens, mutàgens o reprotòxics. El mateix, si es detecta que s’ha superat un valor límit biològic i inclou la modificació que el metge o les autoritats sanitàries podran exigir que altres persones treballadores que hagin estat exposats de manera similar siguin objecte d’aquesta vigilància.

Obligacions de les empreses sobre agents cancerígens

L’empresari té l’obligació de conservar el llistat dels treballadors exposats a agents reprotòxics i els seus historials mèdics, després d’acabada l’exposició, almenys, durant cinc anys.

De la mateixa manera, existeix l’obligació de comunicar a l’Autoritat Laboral tots els casos de càncer, efectes adversos sobre la funció sexual i la fertilitat de persones treballadores adultes o toxicitat per al desenvolupament dels descendents que es reconeguin com a contingència professional resultant de l’exposició a un agent carcinogen, mutagen o reprotòxic durant el treball.

Referent a la formació i informació que rebin les persones treballadores, indica que aquesta ha d’adaptar-se a l’evolució dels coneixements respecte als riscos existents, així com a l’aparició de nous. I, aquí, estan inclosos els continguts en medicaments perillosos, o també en cas que es produeixin canvis en les circumstàncies relacionades amb el treball. Es posa l’accent principalment en l’àmbit sanitari.

#JoSocUSOC

Actualització i ampliació de les mesures de protecció per a treballadors exposats a agents cancerígens i reprotòxics.PDF

Posted in Notícies and tagged , , , .