La USOC et desgrana el decret d’Estat d’Alarma per Coronavirus, i les seves implicacions laborals


Aprovat el Reial Decret d’Estat d’Alarma davant la situació de crisi sanitària, la gravetat requereix diverses mesures contundents per frenar el contagi del virus. S’evita així el col·lapse de la sanitat. També recull mesures per assegurar la salut dels treballadors i treballadores: dels que han de seguir anant als seus llocs de treball i dels que poden teletreballar o ha cessat la seva activitat. Des del sindicat USOC, exigim que s’adoptin mesures per garantir tant la seguretat com el manteniment de l’ocupació.

L’estat d’alarma està regulat en la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, i dona competències al Govern central per declarar-ho, en tot o part del territori nacional, quan es produeixin crisis sanitàries que suposin alteracions greus de la normalitat.

Durant els quinze dies que dura a priori aquesta situació, el Govern central és l’autoritat competent. Queden sota les seves ordres “totes les autoritats civils de l’Administració pública del territori afectat per la declaració, els integrants dels cossos de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, i els altres funcionaris i treballadors al servei de les mateixes”.

En l’àmbit laboral, la declaració de l’estat d’alarma és molt àmplia. Afecta la llibertat de circulació, a les llibertats individuals, al transport i la suspensió d’activitats; mesures de garantia de subministraments; i suspensió de terminis processals i administratius.

MESURES DE L’ESTAT D’ALARMA SOBRE LA LIMITACIÓ A LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ

Només es podrà circular a la via pública a peu o amb vehicle particular únicament per realitzar les següents activitats, tot i que el Ministeri de l’Interior pot decretar el tancament de carreteres o restringir la circulació per raons de salut pública:

  1. Compra d’aliments, medicaments i productes de primera necessitat. I per a la realització de gestions en entitats financeres.
  2. Desplaçaments per a acudir al lloc de treball.
  3. Retorn a la residència habitual.
  4. Desplaçament per causa de força major.
  5. Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. En aquest punt, des de la USOC volem cridar l’atenció sobre aquest col·lectiu, especialment vulnerable i precaritzat, i que està particularment exposat. Sobre les cuidadores professionals cal extremar les mesures de prevenció, tant per les treballadores com pels usuaris.

MESURES DE L’ESTAT D’ALARMA SOBRE LA LIMITACIÓ DE LES LLIBERTATS INDIVIDUALS

Els agents de l’autoritat podran practicar les comprovacions en les persones, béns, vehicles, locals i establiments que siguin necessàries per comprovar i, si escau, impedir que es portin a terme els serveis i activitats suspeses en aquest Reial decret, excepte les expressament exceptuades. Per això, poden dictar les ordres i prohibicions necessàries i suspendre les activitats o serveis que s’estiguin duent a terme.

MESURES DE L’ESTAT D’ALARMA DE CONTENCIÓ EN L’ÀMBIT LABORAL I EDUCATIU

El RD estableix que “Les empreses, tant públiques com privades, estan obligades a facilitar mesures que permetin la prestació laboral o funcionarial dels empleats per mitjans no presencials sempre que això sigui possible” i se suspèn l’obertura de locals comercials (excepte farmàcies, botigues d’alimentació, quioscos, estancs …), locals d’hostaleria i restauració. També es decreta la suspensió de tota l’activitat educativa presencial.

Des del sindicat USOC, continuem exigint que urgeixen mitjanes unificades i eficaços per garantir el manteniment de l’ocupació i facilitar que es compleixi el que estableix aquest decret. Cal que s’implanti el permís retribuït per als progenitors de menors que han de quedar-se a casa, s’ha de facilitar mesures de teletreball, flexibilitat de la jornada i on no sigui possible, que s’agilitin les suspensions temporals d’ocupació i es donin ajudes a les empreses perquè no es vegin forçades a haver de reduir les seves plantilles.

Com en totes les situacions de crisi, hi ha qui aprofita la conjuntura per acomiadar o incomplir sistemàticament la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals, exigim que en aquests moments tan crítics es reforci a Inspecció de Treball perquè es realitzin les accions oportunes.

MESURES EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

Es garantiran les importacions i es facilitarà el transport de mercaderies per assegurar el proveïment.

Pel que fa al transport interior de viatgers tant els sotmesos a contracte públic i servei públic, com els que no ho estan, hauran de reduir a el menys a el 50% les seves operacions. Només podran posar a la venda un terç de les places, perquè pugui haver-hi una distància de seguretat entre viatgers. Pel bitllets i en la venda on line, han de reflectir que es desaconsella viatjar si no és per raons de força major.

MESURES PER GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT ALIMENTARI I ENERGÈTIC

Es garanteix la producció i distribució d’aliments, protegint el transport de matèries primeres i productes elaborats si fos necessari. El Govern té la competència d’intervenir empreses o serveis en cas que estiguessin compromesos l’abastament alimentari, el subministrament d’energia elèctrica, el de productes derivats del petroli i el de gas natural.

SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCESSALS I ADMINISTRATIUS

A partir d’RD, se suspenen i interrompen els terminis previstos per a tots els ordres jurisdiccionals i els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del Sector Públic, que es reprendran després de la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma, excepte per a:

  1. El procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la persona que preveuen els articles 114 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. Tampoc per a la tramitació de les autoritzacions o ratificacions judicials que preveu l’article 8.6 de l’esmentada llei.
  2. Els procediments de conflicte col·lectiu i per a la tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques que regula la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.
  3. L’autorització judicial per a l’internament no voluntari per raó de trastorn psíquic que preveu l’article 763 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
  4. L’adopció de mesures o disposicions de protecció de el menor que preveu l’article 158 de el Codi Civil.

Per a tots aquells que hagueu seguir acudint a el lloc de treball de forma presencial, des de la USOC us recordem les mesures per a garantir la prevenció de riscos laborals enfront dels possibles contagis.

I també els passos a seguir en el cas que no us proveeixin dels equips de protecció individual imprescindibles.

USOC ET desgrana EL DECRET DE L’ESTAT D’ALARMA

BOE-A-2020-3692

Posted in Notícies and tagged .