Drets i permisos laborals per a les eleccions europees del 9 de juny


S’acosta un nou dia de votació, per això, a la USOC t’informem sobre els permisos per anar a votar i els drets en cas de ser membre d’una mesa electoral.

Quins drets tenen els membres de la mesa electoral?

Els/les presidents/es i els/les vocals de les meses, així com els/les suplents que siguin finalment designats o designades com a membres titulars de la mesa, tenen dret a:

  • Percebre una dieta de 70 euros. El dinar, però, no està inclòs. Això vol dir que l’àpat del migdia va a càrrec de cada membre.
  • Estar protegits o protegides pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.
  • Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia. (Si el treballador té torn de nit i treballa la nit del dissabte al diumenge, el torn que comença el dissabte es considera jornada laboral del dia electoral, per la qual cosa no treballaria aquesta nit. A més, si el treballador elegit vocal o president treballa la nit anterior a la de la jornada electoral i sol·licita canvi de torn, és obligatori concedir-li-ho. A més, si l’empleat ha de treballar en el torn de nit immediatament posterior a la jornada electoral, té dret al fet que se li redueixi aquestes cinc hores.
  • En tot cas, tenen dret a una reducció de la jornada laboral de les cinc primeres hores el dia immediatament posterior.

Existeix alguna obligació?

  • És obligatori complir amb aquest deure ciutadà independentment de la jornada laboral del dia anterior.
  • Les persones suplents hauran de presentar-se en el moment de la constitució de la mesa electoral. En cas de presentar-se tots els titulars, podran marxar a treballar, disposant del permís laboral retribuït igual que qualsevol altre votant.

On puc demanar el justificant que acrediti que he sigut membre d’una mesa electoral?

S’ha de sol·licitar aquest justificant a la Junta Electoral de Zona corresponent. El contacte de la Junta Electoral de Zona ha de constar en el nomenament com a membre de Mesa i també es pot obtenir a través de l’Ajuntament corresponent.

De quins permisos disposo per anar a votar si treballo diumenge 9?

Tota persona treballadora té dret a un permís laboral retribuït per exercir el seu dret a vot en cas que la seva jornada laboral coincideixi de forma total o parcial amb la jornada electoral. La durada d’aquest permís* pot ser:

* Segons l’ORDRE EMT/112/2024, de 17 de maig

Les persones treballadores que tinguin una jornada amb un horari que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.

L’empresa podrà requerir un justificant per corroborar que el treballador s’ha absentat per anar a votar. En aquest cas, la persona treballadora haurà de sol·licitar el justificant a la mesa electoral corresponent. A més a més, l’empresa podrà organitzar l’horari de votació dels seus treballadors/es per evitar afectar-ne el funcionament.

Aquests permisos venen marcats pel Departament d’Empresa i Treball, que a través del DOGC, publica l’Ordre EMT/112/2024, de 17 de maig, per la qual les persones que hagin de treballar el pròxim 9 de juny, dia de les eleccions al Parlament Europeu, poden gaudir d’un permís retribuït i no recuperable per exercir el seu dret a vot.

Drets i permisos laborals per a les eleccions europees del 9 de juny.PDF

PERMISOS ELECCIONS 9J UE.PDF

Posted in Notícies and tagged , , , .