Informa’t amb la USOC. Acomiadaments o Baixa Voluntària


Us facilitem una sèrie d’informació bàsica relacionada amb els acomiadaments o baixa voluntària: Tipus i dates de comunicació

Acomiadament per decisió empresarial

  • Improcedent: no hi ha causa justificada per la finalització de la relació laboral. Si el contracte és anterior al febrer de 2012, correspon una indemnització de 45 dies per any treballat amb un màxim de 45 mensualitats. A partir del febrer de 2012, 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats.
  • Objectius i col·lectius: les causes poden ser econòmiques, tècniques, productives o organitzatives i correspon una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
  • Disciplinari: es produeix quan hi ha un incompliment greu per part de la persona treballadora i no correspon cap mena d’indemnització.

Comunicació de l’acomiadament

  • Sempre ha d’estar notificat per escrit a la persona treballadora en una carta d’acomiadament. En aquesta, han de constar els motius de l’acomiadament, així com la data en què serà efectiva la decisió.
  • És important que es comprovi que totes les dades estiguin bé i que es firmi sempre indicant la data de recepció. En cas de voler impugnar l’acomiadament posar al costat de la firma “NO CONFORME”.
  • RECORDA! Pots sol·licitar la presència d’un membre de la RLT durant la notificació de l’acomiadament.

Baixa voluntària
Quan una persona treballadora decideix posar fi a la seva relació laboral amb l’empresa ho haurà de comunicar amb almenys amb 15 dies d’antelació. Sempre verificant que en el seu conveni col·lectiu d’aplicació no hi hagi un període superior de comunicació.
En aquest supòsit, no li correspon indemnització per la finalització de la relació laboral, i l’empresa no està obligada a arreglar els papers per la prestació de l’atur.

#JoSocUSOC

Posted in Notícies and tagged , .