La USOC ha signat una declaració en favor d’una renda garantida de ciudadania sense exclusió


Tenen dret les persones i famílies treballadores pobres.

La USOC ha signat amb altres entitats i sindicats, una Declaració dirigida a la Conselleria de Treball i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, en favor de un Dret a una Renda Garantida de Ciutadania sense exclusió dirigida a les persones i famílies treballadores pobres, i que diu el següent:

“Les persones i famílies treballadores pobres tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania sense exclusió ”

En les negociacions sobre la ILP per la Renda Garantida de Ciutadania entre la representació del govern i la Comissió Promotora, la Conselleria de treball, assumptes socials i familiars va presentar un document de propostes que exclou les rendes del treball, fonamentalment dels contractes a temps parcial, de la prestació de la RGC tant del seu caràcter complementari a la persona que tingui un contracte de treball per sota del llindar de la mateixa Renda garantida de Ciutadania, com dels menors i persones sense ingressos que convisquin en aquesta unitat familiar o de convivència. Malgrat el ferm rebuig de la comissió Promotora a aquesta inacceptable exclusió, la representació del govern continua sense modificar substancialment la seva posició excloent, dificultant la possibilitat d’arribar a un acord digne i suficient, que sigui coherent amb el redactat de l’art 24.3 de l’Estatut d’autonomia.

Aquest comunicat, subscrit per totes les organitzacions sindicals que participem en la comissió Promotora i donem suport actiu a la ILP de RGC volem fer arribar la nostra exigència al govern d’incloure a les rendes de treball a la Renda Garantida de ciutadania, i per tant defensem el seu caràcter complementari, i no excloent dels drets a la RGC dels membres de la unitat familiar o de convivència.

Entenem que es puguin apreciar riscs d’abús en plantejar la compatibilitat de la RGC amb les rendes del treball. No són diferents d’altres que afecten al conjunt de la RGC i considerem que aquest tipus objeccions ja s’han superat. Entenent que l’eventual frau que es pugui donar no és un argument per privar a les persones que ho necessiten d’aquesta protecció davant la pobresa i que cal una forta acció inspectora de l’administració que persegueixi el mal ús de la RGC.

Entenem també, que la compatibilitat entre treball remunerat que generi ingressos per sota del llindar de l’IRSC i la RGC pot demanar de consideracions específiques per tal d’evitar que esdevingui un incentiu per a reduir les jornades de treball o fer-les opaques. Creiem que tenim propostes per evitar aquestes possibilitats.

En tot cas, considerem que en el moment de desenvolupar la RGC com a prestació de protecció davant la pobresa, amb l’objectiu de garantir uns ingressos mínims per la subsistència no podem deixar de protegir l’anomenada “pobresa laboral”.

És un fenomen recent que gent que treballa no tingui un ingressos per subsistir. La gestió que s’ha fet de la crisi, tant en els plànols econòmic com en el dret del treball ha incrementat la precarietat en el treball i ha devaluat els salaris -sobretot de les persones amb contractes temporal i a temps parcial. El resultat ha estat que la taxa de risc de pobresa en el treball a Catalunya és del 11,2% (2015). És a dir que el 11,2% de les persones que a Catalunya tenen ingressos per treball, tenen un renda disponible per sota del llindar de risc de pobresa.

Cal oferir a aquestes persones, la mateixa protecció que la ILP de RGC preveu per les persones sense cap ingrés o amb ingressos per sota de l’Indicador de Renda de Suficiència Catalunya (IRSC) , que serà el llindar de la RGC.

A més, volem fer notar que el 72% dels contractes a temps parcial (EPA 4rt. Trim 2015) corresponen a dones. Protegir als contractes d’aquests tipus que generen ingressos per sota de la RGC implica protegir també a les persones que en depenen i per tant una part molt important dels nens i nenes en risc de pobresa.

Altrament, atès que les lleis de rendes de ciutadania de Navarra. País Basc i les Illes ja contemplen la complementarietat entre treball i la renda de protecció, considerem que no podem acceptar que la RGC de Catalunya no ho faci. La RGC que està recollida a l’Estatut i ha estat objecte de una ILP amb un important suport ciutadà social i polític no pot ser una prestació de pitjor qualitat pel que fa a la protecció de la pobresa laboral que les abans esmentades.

Els sindicats signants estem segurs que es pot trobar la manera de regular la complementarietat entre treball remunerat i RGC, evitant els riscos i perseguint els eventuals abusos, de manera que no es deixi exclosos de la protecció davant la pobresa a les persones que reben salaris per sota del que, el conjunt de la societat catalana a través dels seus representants polítics i socials, hem considerat els mínims ingressos per viure. Es a dir, cal estendre l’acció protectora de la RGC a tothom que tingui rendes del treball per sota de l’IRSC.

Posted in Declaracions, Notícies and tagged , .