Maria Recuero, Secretària General

La USOC valora positivament el canvi a la llei de cooperatives


La USOC valora positivament l’esmena de la llei per evitar que falses cooperatives precaritzin l’ocupació en el sector de càrniques.

El Parlament de Catalunya el dia 22 de març, va aprovar una modificació a la Llei de Cooperatives de Catalunya i aquesta nova regulació estableix que les cooperatives de treball associat que realitzen la seva activitat mitjançant la subcontractació d’obres, subministraments o serveis, establiran en els seus estatuts o en el reglament de règim intern l’obligació de garantir les condicions de treball del conveni sectorial de referència, especialment en matèria retributiva i de jornada, així com la protecció social dels treballadors i treballadores en termes equivalents al règim general de la seguretat social.

Des de USOC ens congratulem de l’aprovació d’aquesta esmena, que evita que es puguin realitzar contractacions per sota dels convenis del sector, això evita que es produeixin abusos a l’hora de realitzar contractacions en aquest sector, que fins a la data es realitzaven de forma indiscriminada i amb un gran perjudici per als treballadors i treballadores.

USOC valora que aquesta modificació ens proporciona una eina legal per combatre les pràctiques d’explotació laboral, tant en les indústries càrniques com en altres sectors de Catalunya, alhora que evita que es desvirtuïn els valors cooperatius.

Per això USOC fa una crida als treballadors i treballadores per enfortir el sindicat en aquests sectors per fer efectius els seus drets laborals. Així mateix, insta la Inspecció de Treball a fer un seguiment intensiu perquè es compleixi la nova llei.

Posted in Opinions and tagged , .