Llei 4/2023: Llei Trans


El passat 28 de febrer es va publicar la Llei 4/2023, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, amb entrada en vigor el 2 de març de 2023.

L’objectiu de la Llei 4/2023, coneguda també com la Llei Trans, és garantir i promoure el dret a la igualtat real i efectiva de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (d’ara endavant, LGTBI), així com de les seves famílies.

Així doncs, s’han establert noves mesures d’obligat compliment per a les empreses de l’àmbit laboral, que procedirem a esmentar a continuació.

Igualtat i no discriminació LGTBI en les empreses (art. 15)

Les empreses amb més de 50 persones hauran de tenir:

 Un conjunt planificat de mesures i recursos per a aconseguir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, que inclogui un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI.

Integració sociolaboral de les persones trans (art. 55)

S’estableix l’obligació d’incloure expressament a les persones trans en l’elaboració de plans d’igualtat i no discriminació, amb especial atenció a les dones trans.

Mesures de protecció enfront de la discriminació i la violència (art. 62)

Les persones ocupadores o prestadores de béns i serveis hauran d’adoptar mètodes o instruments suficients per a la prevenció i detecció de les situacions de discriminació per raó de les causes previstes en aquesta llei, així com articular mesures adequades
per al seu cessament immediat. L’Autoritat Independent per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació, podrà intervenir en la protecció enfront de la discriminació i la violència per LGTIfobia.

Actuació administrativa contra la discriminació (art. 63)

Quan una autoritat pública, en ocasió de l’exercici de les seves competències, tingui coneixement d’un supòsit de discriminació per raó de les causes previstes en aquesta llei haurà, si és competent, d’incoar el corresponent procediment administratiu, en el qual es podran recordar les mesures necessàries per a investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures oportunes i proporcionades per a la seva eliminació o, en cas de no ser-ho, comunicar aquests fets de manera immediata a l’administració competent, d’acord amb el que s’estableix en les lleis administratives.

Regles relatives a la càrrega de la prova (art. 66)

Quan sobre la base del que es preveu en les lleis processals i reguladores dels procediments administratius, la part actora o la persona interessada al·legui discriminació per raó d’orientació sexual, expressió de gènere o característiques sexuals i aporti indicis fonamentats sobre la seva existència, correspondrà a la part demandada (o a qui s’imputi la situació discriminatòria) l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, prou provada, de les mesures adoptades i de la seva proporcionalitat.

Escrit sobre la Llei Trans – USOC

Posted in Notícies and tagged , .