Nova reforma de les pensions (RD-Llei 2/2023)


El RD-Llei 2/2023, més popularment conegut com la reforma de les pensions 2023, conté una sèrie de modificacions legislatives que ajuden a millorar alguns dels aspectes anteriors més lesius d’aquesta llei. Us expliquem les principals novetats.

Equiparació temps parcial amb temps complet
Aquesta reivindicació històrica queda resolta amb la publicació del RD-Llei 2/2023, modificant l’article 247 de la Llei General de la Seguretat Social. D’aquesta manera, s’equipara el temps parcial al temps complet en referència al període de cotització, sigui quin sigui el tipus de contracte.

D’aquesta manera, si una persona treballadora ha treballat 10 anys amb una jornada del 60%, se li computaran com 10 anys i no com 6, com es feia fins ara.

Aquest canvi facilita l’accés a la jubilació de persones treballadores, en la seva majoria dones, i entrarà en vigor el pròxim 1 d’octubre de 2023.

Reducció de la bretxa de gènere en les pensions
L’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social estableix un complement en les pensions contributives per a aquelles dones que hagin tingut un o més fills/es.

La nova reforma estableix que aquest complement s’aplicarà sempre que la bretxa de gènere en pensions sigui igual o superior al 5%.

Alumnat en pràctiques
Una altra de les reivindicacions històriques, la inclusió d’alumnat de pràctiques en el sistema de la Seguretat Social, per fi queda resolt amb el RD-Llei 2/2023. Estableix que tota aquella persona que realitzi pràctiques formatives o acadèmiques externes, inclosos els programes de formació a empreses, institucions o entitats, hauran de cotitzar a la Seguretat Social, assimilant així la seva figura com a persones treballadores per compte d’altri. Aquest apartat entrarà en vigor l’1 d’octubre de 2023.

En el cas de les pràctiques remunerades, el compliment d’obligacions amb la Seguretat Social correspondrà a l’entitat o organisme que financi el programa de formació.

En pràctiques no remunerades, el compliment d’obligacions amb la Seguretat Social correspondrà a l’empresa, institució o entitat en la qual es desenvolupin les pràctiques, tret que en el conveni o acord de cooperació s’indiqui que aquestes obligacions corresponen al centre de formació responsable de l’oferta formativa.

Queda exclosa la cotització finalista del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional.

A quines pràctiques afecta?

Afecta a les pràctiques de dos tipus de formació:
– Les realitzades per alumnat universitari: tant les dirigides a l’obtenció de titulacions oficials de grau, màster i doctorat com les dirigides a l’obtenció d’un títol propi de la universitat (ja sigui un màster de formació permanent, un diploma d’especialització o un diploma d’expert).
– Les que realitza l’alumnat de formació professional, sempre que les mateixes no es prestin en el règim de formació professional intensiva.

Base reguladora de la pensió de jubilació
La reforma estableix unes normes transitòries des de 2026 fins a 2037 per a determinar la base reguladora de les pensions de jubilació. Així, el 2026, la base reguladora de la pensió de jubilació serà el resultat de dividir entre 352,33 la suma de les 302 bases de cotització de major import compreses dins del període dels 304 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. L’any 2037, la base reguladora de la pensió de jubilació serà el quocient que resulti de dividir entre 378 la suma de les bases de cotització de l’interessat durant els 324 mesos anteriors al del mes previ al del fet causant.

Mecanisme d’Equitat Intergeneracional
El RD-Llei 2/2023 estableix la distribució de percentatges d’aportació al Mecanisme d’Equitat Intergeneracional de les persones treballadores i empreses entre 2023 i 2050. Mentre que fins a 2029 és l’empresa la que més aporta, des de 2030 i fins a 2050, el MEI s’estableix en 1,2%, amb igual distribució entre persones treballadores i empreses.

Jubilació parcial
Una vegada més, la jubilació parcial torna a ser la gran oblidada i injuriada, regulant només que en el termini d’un any des de l’entrada en vigor del RD-Llei 2/2023, el Govern Estatal presentarà davant el Pacte de Toledo una proposta de modificació de la jubilació parcial, preservant la qualitat de l’ocupació de les persones rellevistes i equilibrant el cost d’aquesta modalitat. Serà aplicable, especialment en la indústria manufacturera i altres sectors d’activitat.

Fons de Reserva de la Seguretat Social
Es constituirà el Fons de Reserva de la Seguretat Social amb la finalitat d’atendre les necessitats financeres en matèria de prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social. Aquest serà dotat amb els excedents d’ingressos que financen les prestacions de caràcter contributiu; excedents que resultin després de dotar la Reserva d’Estabilització de Contingències Comunes de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social; excedent que resulti de la gestió de les contingències professionals per part de les mútues i ingressos obtinguts de les cotització finalista de Mecanisme d’Equitat Intergeneracional.

A més de totes les modificacions que porta amb si la reforma de les pensions, també recull canvis respecte de la gestió de les baixes o IT ( Incapacitat Temporal) , que t’expliquem a continuació.

Gestió de les baixes o IT per part de la Mútua: proposta d’alta
La mútua pot llançar proposta d’alta a la Inspecció Mèdica dels Serveis Públics de Salut, comunicant aquesta al mateix temps al treballador afectat i a l’INSS.

La Inspecció Mèdica dels Serveis Públics de Salut ha de respondre en un termini màxim de cinc dies hàbils. Dins d’aquests 5 dies, pot citar al treballador per a revisió per a determinar si es dona o no l’alta. Si el treballador no acudeix a la revisió i no presenta un motiu justificat, se suspendrà el pagament del subsidi a partir del dia següent a la incompareixença.

Si la Inspecció Mèdica no contesta en el termini establert, la mútua pot sol·licitar l’emissió de l’alta directament a l’INSS.

IT de malalties professionals
El període d’IT per a l’observació de Malalties Professionals, es fixa en 180 dies, prorrogable per uns altres 180.

Extinció del dret al subsidi
El dret al subsidi per incapacitat temporal acaba:
-En aconseguir el termini màxim de 545 dies naturals.
-Amb alta mèdica per curació o millora.
-Alta del treballador, amb o sense declaració d’incapacitat permanent.
-Pel reconeixement de la pensió de jubilació.
-Per la incompareixença injustificada a qualsevol de les convocatòries per a reconeixements establerts per la inspecció mèdica de l’INSS o la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social; o per Defunció.

Després d’un any de baixa, es prorroga la incapacitat temporal de manera automàtica
L’esgotament del termini de 365 dies sense emissió d’alta mèdica suposa automàticament la pròrroga d’incapacitat temporal, sense necessitat de declaració expressa.

Esgotat el termini de durada de 365 dies indicat anteriorment, la inspecció mèdica de l’INSS serà l’única competent per a emetre l’alta mèdica per curació, ja sigui per millora que permeti la reincorporació al treball, amb una proposta d’incapacitat permanent o per incompareixença injustificada als reconeixements mèdics.

Disconformitat amb l’alta mèdica
En obtenir l’alta mèdica per curació, millora o per incompareixença injustificada als reconeixements mèdics, emesa per la inspecció mèdica de l’INSS una vegada esgotat el termini de durada dels 365 dies, l’interessat podrà manifestar, en el termini màxim de 4 dies naturals, la seva disconformitat davant la inspecció mèdica.

USOC REFORMA PENSIONS – PDF

Posted in Notícies and tagged , , .