L’obligació d’adaptar les condicions de treball i protegir-ne als treballadors davant les onades de calor arriba al BOE


Analitzem el RD-L 4/2023 que obliga a adaptar les condicions de treball, i fins i tot prohibir-les, en situació d’onades de calor i no es pugui assegurar la protecció de les persones treballadores.

El passat divendres es va publicar al BOE el Reial decret llei 4/2023, en el qual s’aborda la prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures.

Després d’un mes d’abril excepcionalment calorós i expectants davant del que pugui pel que fa a les altes temperatures amb l’arribada de l’estiu, des del Govern Estatal s’ha decidit prendre mesures per a pal·liar els efectes de les altes temperatures o les onades de calor al treball, per a protegir la seguretat i salut de les persones treballadores.

Mesures en onades de calor o alertes meteorològiques
El RD-Ll 4/2023 modifica el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, amb una nova disposició addicional referent a condicions ambientals en el treball a l’aire lliure.

Així, determina que:

1.  Quan es desenvolupin feines a l’aire lliure i en els llocs de treball que, per l’activitat desenvolupada, no puguin quedar tancats, hauran de prendre’s mesures adequades per a la protecció de les persones treballadores enfront de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloent-hi temperatures extremes.

2.  Les mesures a les quals es refereix l’apartat anterior derivaran de l’avaluació de riscos laborals, que prendrà en consideració, a més dels fenòmens esmentats, les característiques de la tasca que es desenvolupi i les característiques personals o l’estat biològic conegut de la persona treballadora. En aplicació del que es preveu en aquesta disposició i en l’article 23 del Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en les quals concorrin fenòmens meteorològics adversos, en aquells casos en què no pugui garantir-se d’una altra manera la deguda protecció de la persona treballadora.

3.  En el supòsit en el qual s’emeti per part del Servei Meteorològic de Catalunya un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives anteriors no garanteixin la protecció de les persones treballadores, resultarà obligatòria l’adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.

Aquesta disposició addicional serà aplicable a tots els llocs de treball, inclosos els de l’article 1.2.

Mesures urgents, però poc concretes
Des del nostre sindicat valorem positivament qualsevol mesura o modificació normativa que tingui com a objectiu protegir la seguretat i salut laboral de les persones treballadores i la millora de les condicions en les quals s’ha de desenvolupar la seva tasca. No obstant això, després de la revisió d’aquestes “mesures urgents” no podem més que qualificar-les de poc ambicioses i concretes. Si bé és cert que es tenen en compte uns criteris objectius basats en les alertes meteorològiques d’organismes oficials, la resta d’aspectes es queden en l’ampli ventall de “prendre les mesures adequades”.

Per això, des de la USOC, exigim el compromís de les empreses de dur a terme la gestió de la prevenció adaptant-la a les condicions de temperatures extremes. Les empreses han de posar, per sobre de tot, la salut dels treballadors.

De la mateixa manera, demanem la col·laboració dels treballadors i delegats a l’hora de reclamar les mesures indicades per a treballar de manera segura en condicions climatològiques adverses. Recordem, una vegada més, que la llei reconeix com a dret en matèria de prevenció, el dret a una protecció eficaç per part de l’empresa. Per tant, en cas que no existeixi, hem de reclamar-la i podem negar-nos a fer els treballs en condicions que posin en risc la nostra salut i, fins i tot, la nostra vida.

#JoSocUSOC

Posted in Notícies, Salut and tagged , , .