Prevenció de riscos laborals per calor: Tot el que has de saber


A la USOC t’informem de les obligacions que tenen les empreses  de donar una protecció eficaç als seus treballadors en episodis d’altes temperatures i alertes meteorològiques per calor extrema.

Amb l’augment de les temperatures globals i els fenòmens meteorològics extrems cada vegada més freqüents, la protecció de riscos laborals per altes temperatures s’ha convertit en una qüestió crítica per a moltes indústries. Les condicions de treball en ambients calorosos no només poden reduir l’eficiència i la productivitat dels treballadors, sinó que també comporten riscos significatius per a la salut, com ara el cop de calor, la deshidratació i altres malalties relacionades amb la calor.

La seguretat i la salut laboral són prioritats que no es poden ignorar, especialment en un clima canviant. És essencial que les empreses adoptin un enfocament proactiu per protegir els seus equips humans i mantenir la seva operativitat de manera eficient i segura durant els mesos més calorosos.

El Reial decret llei 4/2023 recull l’obligació de les empreses de protegir les persones treballadores davant episodis de calor extrema o alertes per temperatures altes. El risc de calor està, a més, reconegut per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Mesures que ha de prendre l’empresa davant la calor extrema

Les empreses, per tant, estan obligades a prendre algunes mesures per a prevenir efectes adversos de la calor en la salut dels treballadors. És important tenir en compte que aquestes mesures o eines han d’estar a disposició i coneixement dels treballadors a través dels seus representants.

Avaluació de riscos laborals adaptada a la calor extrema

És el document on s’han de recollir tots i cadascun dels riscos presents en el treball. Ha de ser capaç de reflectir situacions variables. En aquests, figuren els episodis d’elevades temperatures provocats per la meteorologia. De la mateixa manera, ha d’analitzar els riscos i establir les mesures corresponents.

– Identificació: analitzar les condicions de treball i l’exposició a altes temperatures.
– Mesurament: presa de dades per a mesurar la temperatura i la humitat en el lloc de treball.
– Mesures de control: establir les mesures de prevenció que eliminin o controlin els riscos detectats.

Planificació i organització del treball

En el cas concret de treballs amb calor, algunes de les mesures passen per la planificació i l’organització del treball:

– Horaris de treball: ajustar horaris per a evitar les hores de màxima calor.
– Rotació de tasques: implementar rotacions per a limitar l’exposició contínua a la calor.
– Descansos: establir pauses regulars en àrees fresques.

Equips i recursos contra la calor extrema

Cal facilitar a les persones treballadores recursos perquè estiguin degudament protegides:

– Hidratació: proveir accés a aigua potable i fresca en tot moment, permetent la interrupció del treball amb la finalitat d’hidratar-se.
– Vestimenta: facilitar roba adequada i equips de protecció personal (EPI) com a barrets i ulleres de sol.
– Ombra i refugi: proveir zones de descans a l’ombra o amb aire condicionat.

Capacitació i consciència

Qualsevol mesura de protecció o prevenció pot no ser eficaç si no es realitzen les accions de difusió a través de formació i informació. Totes les persones treballadores han de conèixer els riscos existents i les mesures establertes per al seu control:

– Formació: capacitar als empleats sobre els riscos de la calor i els primers auxilis.
– Senyalització: col·locar senyals informatius sobre els símptomes del cop de calor i les mesures preventives.

Mesures d’emergència

Establir pautes d’actuació en cas de presentar-se alguna situació que pogués posar en risc la salut de les persones treballadores exposades a elevades temperatures ajuda al ràpid control i evita que la situació pugui empitjorar. Es pot disposar d’un pla d’emergència i d’unes pautes de primers auxilis que indiquin què fer:

– Pla d’emergència: desenvolupar un pla d’acció per a situacions d’emergència relacionades amb la calor.
– Primers auxilis: assegurar que hi hagi personal capacitat en primers auxilis i accés a equips de socors.

Monitoratge i adaptació

A través d’un control periòdic de les situacions de treball amb altes temperatures, es pot detectar més ràpidament qualsevol canvi o variació que pugui suposar un risc per a la salut de les persones treballadores:

– Seguiment: monitorar contínuament les condicions climàtiques i de treball.

– Adaptació: ajustar les mesures de seguretat basant-se en les condicions canviants i la retroalimentació dels treballadors.

Normativa d’aplicació sobre les obligacions de l’empresa davant la calor

Per a més informació, recordem que la normativa que regula les obligacions de l’empresa amb els seus treballadors davant episodis de calor extrema o altes temperatures són les següents:

Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals.
Reial decret 486/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. A aquest RD, se li va afegir una nova Disposició addicional en 2023 en publicar-se el Reial decret llei 4/2023. Entre altres qüestions, s’hi aborda la prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures.

Prevenció de riscos laborals per calor. Tot el que has de saber.PDF

Posted in Notícies, Salut and tagged , , .