Sentència del TS que permet accedir a l’arrelament laboral per altres vies de les establertes fins ara


Com s’accedia fins ara a l’arrelament laboral?

L’arrelament laboral es recull en el Reial decret 557/2011 en el Art .124.1 que diu el següent.

Es podrà sol·licitar una autorització de residència temporal per raons d’arrelament laboral quan es compleixin els següents requisits:

Acreditar la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de dos anys.

Mancar d’antecedents penals a Espanya i al país d’origen o països en els quals s’hagi residit durant els últims cinc anys.

Demostrar que ha existit una relació laboral com a mínim de 6 mesos. Per a acreditar aquesta relació laboral la persona sol·licitant haurà de presentar una de les següents resolucions:

Resolució judicial que reconegui aquesta relació laboral.

Resolució administrativa confirmatòria de l’acta d’infracció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que acrediti la relació laboral.

Què és el que ha canviat amb la nova Sentència.?

La novetat amb aquesta Sentència és que el Tribunal entén que no és imprescindible que l’acreditació de la relació laboral i de la seva durada ,sigui només pels dos mitjans que establia la llei (que eren la resolució judicial i l’acta de la inspecció).

Entenen que es pot acreditar per un altre mitjans de prova vàlids, com pugui ser un certificat de vida laboral, on podem acreditar una relació laboral derivada d’una anterior autorització de residència que hagués perdut la seva vigència.

STS 1184/2021 de 25/03/2021, Sala contenciosa administrativa, secció 5a, recurs de cassació 1602/2020

https://www.poderjudicial.es/search/an/opendocument/848f6cecf589ca62/20210412

Aquesta sentència deixa oberta la porta per a sol·licitar l’arrelament laboral a totes aquelles persones que es queden de forma sobrevinguda en situació administrativa irregular però que amb anterioritat comptaven amb una autorització de residència i complien els requisits que estableix la llei.

Això vol dir que totes les persones sol·licitants d’asil, la resolució del qual sigui denegatòria poden acollir-se a l’arrelament laboral.?

No. Hi ha molts supòsits possibles i caldrà reunir els requisits per a acollir-se a aquesta figura.

Veiem a continuació alguns exemples:

Exemple 1. Dona colombiana que porta a Espanya un any i mig, és sol·licitant d’asil, porta dos mesos treballant com a interna donada d’alta en la seguretat social. Li acaben de comunicar que li deneguen la seva sol·licitud d’asil. pot sol·licitar l’arrelament laboral?

En principi no podria sol·licitar-ho. La llei exigeix que es demostri una relació laboral d’almenys 6 mesos i portar almenys dos anys a Espanya i en aquest cas no es compleixen cap de les dues.

Exemple 2. Dona peruana que porta 2 anys i mig a Espanya. Sol·licitant d’asil. Porta 8 mesos treballant com a interna i donada d’alta en la seguretat social. Li comuniquen aquest mes la denegació de la seva sol·licitud d’asil.

En aquest cas si que es donarien els requisits marcats per la llei. Ja que mitjançant el certificat de vida laboral podria demostrar que porta mes de 6 mesos treballant i també pot acreditar la seva permanència a Espanya els últims dos anys. Així que podria acollir-se a la figura de l’arrelament laboral.

NOTA: En els pròxims dies caldrà estar atent@s per a veure com incorporen les Oficines d’Estrangeria aquesta sentència i poder saber amb total seguretat com serà la documentació i que forma es podrà sol·licitar aquesta autorització.

Posted in Notícies.