Vida laboral. Com l’has de sol·licitar? Informa’t amb la USOC.


La vida laboral d’un treballador està relacionada amb el conjunt de coneixements, habilitats i experiències laborals que ha tingut al llarg de la seva trajectòria professional.

Què és la vida laboral?

La denominada “vida laboral” és un informe que conté tota la informació cronològica relacionada amb les cotitzacions acumulades, és a dir, totes les situacions d’alta o baixa a les empreses en les quals una persona treballadora hagi prestat serveis i cotitzat en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social. Les cotitzacions acumulades generen dret a prestacions, com ara, la prestació contributiva per desocupació, la prestació de jubilació, etc.

A la vida laboral s’indica la data exacta d’alta a cada empresa i la data de baixa que, sumats aquests períodes, proporcionen la informació sobre el nombre de dies cotitzats totals a la Seguretat Social des de l’inici de l’activitat laboral fins al moment en què s’emet l’informe.

Com saber quants dies tinc cotitzats?
Conèixer els dies que tens cotitzats a la Seguretat Social és important per a saber si tens dret a una prestació per desocupació o quant temps et queda per a la jubilació.

Com s’obté l’informe de vida laboral? Existeixen diverses opcions:

– Per internet, a la web oficial de la Seguretat Social. Serà necessari comptar amb el certificat digital o cl@ve. El document el podràs descarregar en PDF o rebre’l per correu postal.
– Per SMS. Introduint el teu número de telèfon en la web rebràs un missatge amb un codi per a descarregar la teva vida laboral.
– Per telèfon, trucant al 901 50 20 50 o 915 41 02 91.
– A les oficines de la Seguretat Social.

Períodes de cotització no recollits a la vida laboral
El Tribunal Suprem va haver d’establir si una persona treballadora pot impugnar el contingut de l’informe de vida laboral davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), per no comprendre els períodes de cotització que pogués acreditar, o ha d’acudir a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

En el cas jutjat, una treballadora va sol·licitar a la TGSS que se’l reconegués com cotitzat el període dels anys 1983 a 1987, amb el dret a la inclusió i alta en el Règim General de la Seguretat Social pel període de prestació de servei efectiu. En el seu informe de vida laboral no constaven les retencions de la quota obrera de la Seguretat Social, però podia justificar la prestació de serveis amb les nòmines d’aquest període. Considerava així mateix, que la Seguretat Social té l’obligació d’adequar les seves dades a la realitat amb la finalitat de mantenir al dia, i ajustats a la realitat material, les seves dades d’alta i baixa en la Seguretat Social, i que l’informe de vida laboral té caràcter decisori, vinculant i generador de drets i obligacions.

La TGSS va desestimar la sol·licitud de modificació de la vida laboral, i la Sentència del TSJ de Catalunya va confirmar aquesta decisió. La treballadora va acudir al Tribunal Suprem per a resoldre la controvèrsia.

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, en la seva sentència del 16 de maig de 2023, va declarar que els informes de vida laboral tenen un mer caràcter informatiu, perquè no constitueixen en si mateixos actes administratius que creïn per a l’interessat drets i obligacions en matèria de Seguretat Social. Només es limiten a fer constar les dades sobre afiliació, altes i baixes i cotització que li consten a la TGSS.

Per tant, els informes de vida laboral recullen tan sols fets o actes de naturalesa jurídica que li consten a la TGSS, de manera que si l’alta o la baixa no s’insta per l’empresari o pel treballador, o es recorda d’ofici per l’Administració, aquestes altes no existeixen, devent a acudir per a això al corresponent procediment laboral en el qual es dilucidarà la possible relació laboral i la consegüent responsabilitat empresarial per impagament de cotitzacions.

Reclamació davant l’INSS si les dades de l’informe són incorrectes o estan incomplets

La vida laboral no té caràcter decisori o l’efecte vinculant propi dels actes administratius, per la qual cosa no pot pretendre’s, a través d’aquesta, la modificació de les dades laborals. Per tant, si una persona considera que una situació li produeix un perjudici de cara a l’import de les prestacions de la Seguretat Social, haurà de formular la seva reclamació davant l’INSS (no davant la TGSS) i, esgotada la via administrativa, acudir a la jurisdicció social on podrà exigir la declaració de responsabilitat empresarial. Una persona treballadora no pot impugnar davant la TGSS l’informe de vida laboral per no comprendre aquestS determinats períodes de cotització, sinó que a aquest efecte ha de formular la corresponent reclamació davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

#JoSocUSOC

Posted in Notícies and tagged , .