Accidents de treball durant les pauses a la feina


Us expliquem en quines circumstàncies un contratemps durant una pausa es considera accident de treball amb un cas pràctic concret a l’estat.

Tots pensem que qualsevol contratemps durant el descans laboral és un accident de treball, ja que és un fet que ha passat durant la jornada laboral (un dels requisits necessaris perquè tingui aquesta consideració), en aquest cas, durant una pausa. A més, si aquest accident té lloc dins de les instal·lacions del centre de treball, és encara més clar: estem davant un accident de treball, amb totes les conseqüències que es deriven d’aquestes circumstàncies:

-Assistència sanitària per part de la Mútua d’Accidents.
-En cas de ser baixa, aquesta també l’ha d’estendre la Mútua.
-La prestació econòmica a percebre durant la meva incapacitat temporal, també és diferent a la que percebria si es tractés d’una contingència comuna.

Però, què passa si durant aquesta “pausa per a l’entrepà” abandono el centre de treball per anar a un bar o cafeteria i, en desplaçar-m’hi o dins de l’establiment, pateixo un accident? És accident de treball o no? A continuació us expliquem un cas concret:

Segons una recent sentència de la Sala social del Tribunal Suprem, de 9 de febrer de 2023, la resposta és afirmativa. En aquest cas, la treballadora ha hagut d’arribar fins al Suprem per a aconseguir que es reconeguin els seus drets.

La treballadora va patir una caiguda quan es dirigia des del seu centre de treball a un bar en el seu descans, sent baixa per incapacitat temporal. Acudeix a la Mútua, on és atesa, però posteriorment, la Mútua inicia un procediment de determinació de contingència, al·legant que, donades les circumstàncies en què es produeix l’accident, no el consideren com a laboral.

És accident laboral sempre que sigui “en ocasió del treball”
Davant aquesta reclamació, el Jutjat social de Màlaga dictamina a favor de la treballadora, sostenint que els fets i les seves circumstàncies porten a qualificar l’accident com a accident de treball, alguna cosa que també constata el TSJA quan la Mútua recorre aquesta decisió. A l’estar disconformes, arriben fins al Tribunal Suprem on es reconeix, una vegada més, l’accident com a laboral, argumentat que les circumstàncies que envolten el cas evidencien que l’accident va ocórrer en ocasió del treball durant el temps del qual va disposar la treballadora per a reposar forces (finalitat que es persegueix amb el descans o pausa, el temps de la qual es qualifica, precisament, com de treball).

En aquest cas, el Suprem considera que el fet que el lloc on va ocórrer el sinistre no fos pròpiament el lloc de la seva activitat professional, no altera la vinculació del sinistre amb el treball, en tant que la seva sortida del centre amb aquesta fi s’ha d’entendre com una activitat normal de la vida laboral perquè,en cas de no existir aquest vincle laboral, no s’hauria produït.

Des de la USOC evidenciem, una vegada més, la situació de desemparament en la qual es troben les persones treballadores, veient com, de manera contínua, aquestes es veuen immerses en processos judicials, en general llargs en el temps, per a defensar i reclamar uns drets que, a priori, estan reconeguts.

#JoSocUSOC

Posted in Notícies and tagged , , .