Afectacions i permisos laborals de cara a les eleccions municipals del 28 de maig


Des de la USOC us informem de les diverses afectacions i permisos referents als membres de les meses electorals i els electors per a les eleccions municipals del 28 de maig.

Què és una mesa electoral?

La Mesa electoral forma part de l’Administració electoral, juntament amb les Juntes Electorals. A la Mesa electoral li correspon presidir l’acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i l’escrutini. Està integrada per un president o presidenta i dues vocals, triats per sorteig entre les persones censades en una secció electoral. Els Ajuntaments no publiquen els resultats dels sortejos, només notifiquen als designats com a membres de Mesa electoral.

És obligatori el càrrec de president/a o vocal (titulars i suplents) de mesa?

Sí, a més de ser un deure ciutadà, és una obligació. El seu incompliment està castigat per la llei amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Com puc presentar al·legacions a la designació i en quin termini?

Des de la data de la notificació, les persones designades com a membres d’una mesa electoral, sigui en qualitat de titulars o suplents, i que tinguin una causa justificada, disposen d’un termini de 7 dies naturals per presentar aquestes al·legacions davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residència.

Quins drets tenen els membres de la mesa electoral?

Els/les presidents/es i els/les vocals de les meses, així com els/les suplents que siguin finalment designats o designades com a membres titulars de la mesa, tenen dret a:

  • Percebre una dieta de 70 euros. El dinar, però, no està inclòs. Això vol dir que l’àpat del migdia va a càrrec de cada membre.
  • Estar protegits o protegides pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.
  • Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia. (Si el treballador té torn de nit i treballa la nit del dissabte al diumenge, el torn que comença el dissabte es considera jornada laboral del dia electoral, per la qual cosa no treballaria aquesta nit. A més, si el treballador elegit vocal o president treballa la nit anterior a la de la jornada electoral i sol·licita canvi de torn, és obligatori concedir-li-ho. A més, si l’empleat ha de treballar en el torn de nit immediatament posterior a la jornada electoral, té dret al fet que se li redueixi aquest cinc hores.
  • En tot cas, tenen dret a una reducció de la jornada laboral de les cinc primeres hores el dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa.

On puc demanar el justificant que acrediti que he sigut membre d’una mesa electoral?

S’ha de sol·licitar aquest justificant a la Junta Electoral de Zona corresponent. El contacte de la Junta Electoral de Zona ha de constar en el nomenament com a membre de Mesa i també es pot obtenir a través de l’Ajuntament corresponent.

Que passa si, un cop superat el termini d’al·legacions, no puc presentar-me?

Si una vegada superat el termini per presentar al·legacions, la persona designada no pogués acudir a la mesa el dia de la votació, ha de comunicar-ho a la junta electoral de zona com a mínim 72 hores abans de la jornada electoral i aportar les justificacions pertinents.

Si la impossibilitat d’assistir es produeix amb posterioritat a aquest termini, l’avís a la junta electoral de zona s’ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de la constitució de la mesa electoral (a les 8.00 del dia de la votació).

Els/les suplents també poden al·legar excuses que els impedeixin formar part de la mesa.

PERMÍSOS PER ANAR A VOTAR

El 28 de maig les empreses han de concedir un permís com a màxim de quatre hores dins l’horari laboral a les persones treballadores per anar a votar.

Aquest permís té la condició de retribuït i no recuperable.

Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís. Si l‘horari de la jornada laboral no coincideix ni totalment ni parcialment amb el de la jornada de votació, no es té dret al gaudiment d’aquest permís.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per exercir el dret de vot ha de coincidir amb l’horari establert per a la votació i serà potestat de l’empresari o empresària.

JUSTIFICANT:

L’empresa té dret a sol·licitar als seus treballadors o treballadores l’aportació del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent, per tal de fer efectiu l’abonament del salari del temps utilitzat per votar.

USOC-AFECTACIÓ I PERMISOS ELECCIONS MUNICIPALS DEL 28 DE MAIG

#JoSocUSOC

Posted in Notícies and tagged , , , .