Discapacitat: Graus, certificats i revisions


Després del dia internacional de les persones amb discapacitat, a la USOC volem donar a aquest col·lectiu la rellevància que es mereix.

D’acord amb la Convenció Internacional de drets de les persones amb discapacitat, el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, la discapacitat es defineix com la situació que resulta de la interacció entre les persones amb deficiències previsiblement permanents i qualsevol tipus de barreres que limitin o impedeixin la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb la resta de persones. La responsabilitat pel que fa a la garantia dels drets de les persones amb discapacitat recau en els governs i les seves polítiques d’actuació.

El Reial decret 888/2022, de 18 d’octubre estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat i obtenció del certificat. La norma va entrar en vigor el mes d’abril passat i actualitza gran part de la normativa sobre el reconeixement del grau de discapacitat. Aquest Reial decret s’enquadra en l’esforç que ha emprès l’estat espanyol per adequar la seva normativa interna als principis i paràmetres establerts en els instruments internacionals en matèria de protecció dels drets de les persones amb discapacitat. Dins d’aquests, s’estableix la valoració de la discapacitat atès un model biopsicosocial i realitzant un abordatge de la discapacitat basat en l’enfocament de drets humans.

En aquest context, el Reial decret adequa els barems de la valoració de les situacions de discapacitat i actualitza el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Graus i classes de discapacitat

Són persones amb discapacitat aquelles que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, previsiblement permanents que, en interactuar amb diverses barreres, puguin impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb els altres. Segons estableix la normativa espanyola, tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles als qui se’ls hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

D’acord amb el Reial decret, les situacions de discapacitat es qualifiquen en graus, atenent el seu abast, i seran valorades d’acord amb els barems que s’estableixen en aquest.

Aquests avaluaran les deficiències, limitacions en l’activitat, les restriccions en la participació que presenti la pròpia persona, i els factors contextuals i les barreres ambientals. El grau de discapacitat s’expressarà en un percentatge.

El RD emfatitza el dret de les persones menors d’edat i de les persones amb mesures de suport per a l’exercici de la seva capacitat jurídica a ser informades, sentides i escoltades sense discriminació per raó d’edat o discapacitat.

Les classes i graus de discapacitat són les següents:

–> Classe 0: Discapacitat nul·la (0% – 4%). La persona no té cap dificultat per a desembolicar-se en les activitats de la seva vida diària.
–> Classe 1: Discapacitat lleu (5% – 24%). La persona és independent en la pràctica totalitat de les activitats diàries.
–> Classe 2: Discapacitat moderada (25% – 49%). La persona presenta una certa dificultat en les activitats diàries, encara que té independència en les autocures.
–> Classe 3: Discapacitat greu (50% – 95%). La persona té dificultat elevada en el desenvolupament de les activitats diàries, inclòs les autocures.
–> Classe 4: Discapacitat total (96% – 100%). La persona presenta impossibilitat en la realització de gairebé totes les activitats de la vida diària estudiades, incloses les d’autocura.

Qui emet un dictamen de discapacitat?

El procediment s’inicia a instàncies de la persona interessada mitjançant la presentació de sol·licitud davant l’òrgan administratiu corresponent a la seva comunitat autònoma de residència. Cal dirigir-se al Imserso on s’accedeix a formularis de sol·licitud en els quals s’indiquen les dades que cal facilitar, així com la documentació que ha d’acompanyar a la mateixa per a acreditar la identitat i la situació de salut. La sol·licitud també podrà realitzar-se en qualsevol moment personalment o per correu.

Els dictàmens per al reconeixement del grau de discapacitat seran emesos per equips multiprofessionals, formats per professionals de les àrees sanitària i social, i funcionaran com a òrgans tècnics. L’avaluació es realitzarà en condicions d’accessibilitat universal, inclosos els ajustos raonables perquè les persones sol·licitants puguin interactuar amb l’equip multiprofessional de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat.

La persona sol·licitant podrà estar acompanyada per una persona de la seva confiança durant el procés. En condicions excepcionals, es podrà realitzar per mitjans telemàtics. Per a aquelles persones que tinguessin reconegut prèviament un determinat grau de discapacitat, en el moment en què vegin agreujat el seu estat de salut, podran sol·licitar un procediment de revisió, acreditant-lo documentalment.

Com es dicta el reconeixement?

El reconeixement del grau de discapacitat haurà de dictar-se mitjançant una resolució expressa. Aquesta s’haurà d’emetre en un termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Una vegada econeguda la persona per l’equip multiprofessional de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat, es dictarà resolució expressa sobre el reconeixement de grau, així com sobre la puntuació obtinguda en els barems d’aplicació. El reconeixement de grau de discapacitat s’entendrà produït des de la data de sol·licitud, havent de figurar necessàriament la data en la qual, si és el cas, pot tenir lloc la seva revisió.

Contra les resolucions definitives els interessats podran interposar reclamació prèvia a la via jurisdiccional social, de conformitat amb l’article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social.

L’acreditació del grau de discapacitat tindrà validesa en tot el territori espanyol.

Entre les novetats que inclou el Reial decret, es troba la tramitació d’urgència del procediment de reconeixement del grau de discapacitat. En aquest cas, podrà donar-se d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada en situacions relacionades amb la salut, violència de gènere, esperança de vida o altres raons d’índole humanitària.

Identificació de la persona amb discapacitat reconeguda

Una vegada reconegut el grau, s’emetrà una targeta acreditativa o certificat de discapacitat amb validesa en tot el territori nacional. Quan es prevegi una modificació de les condicions que van donar lloc al reconeixement del grau de discapacitat, es podrà revisar d’ofici o a petició de la part interessada.

Des de la USOC considerem que l’actualització dels barems i la incorporació de l’enfocament biopsicosocial en la valoració de la discapacitat era una dels deutes pendents amb aquest col·lectiu de població en situació de vulnerabilitat. El repte de la implementació d’aquest Reial decret és l’eliminació de totes les barreres socials, culturals i d’accessibilitat que obstaculitzen la materialització dels drets humans i el respecte a la dignitat de les persones amb discapacitat.

Beneficis per a les persones amb certificat de discapacitat

Entre els possibles beneficis les persones amb reconeixement de grau de discapacitat, poden assenyalar-se els següents:

– Accés a les mesures de foment de l’ocupació per a persones amb discapacitat.
– Adaptació del lloc de treball.
– Adaptació de proves selectives en l’accés a l’ocupació pública.
– Jubilació anticipada.
– Accés a l’habitatge de protecció pública.
– Subvencions i/o ajudes de caràcter individual: tractaments rehabilitadors, productes de suport, accessibilitat i adaptacions en la llar, etc.
– Tractaments rehabilitadors i de suport.
– Recursos i suports educatius.
– Pensió no contributiva (PNC) per invalidesa.
– Prestacions econòmiques i socials per a persones amb discapacitat: assistència sanitària i prestació farmacèutica i subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport.
– Prestacions familiars: assignació econòmica per fill o menor amb discapacitat acollit a càrrec, o majors de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior a 65%.
– Ampliació del període de descans per maternitat en els supòsits de discapacitat del fill o menor acollit.
– Ingrés en Centres.
– Beneficis fiscals: ajuda de terceres persones per a desplaçament a lloc de treball, mobilitat reduïda, necessitat d’habitatge adaptat, etc, IRPF, impost de societats (IS), impost sobre Successions i Donacions, IVA, impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT), impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, bonotaxi o reduccions en mitjans de transport.
– Altres ajudes i serveis per al col·lectiu de persones amb discapacitat que es contemplin en els organismes competents en matèria de Serveis Socials ja siguin municipals, autonòmics o estatals, o de la iniciativa privada social.

Posted in Notícies and tagged .