Edat de jubilació, pujada de les pensions i jubilacions parcials a la indústria de cara al 2023.


L’edat de jubilació ordinària s’eleva a 66 anys i 4 mesos a l’any 2023, la pujada de les pensions contributives serà del 8,5%. A més, prorrogada la jubilació parcial – contracte de relleu a la indústria manufacturera.

La pujada de les pensions contributives serà al 2023 del 8,5%, en un any en què l’edat ordinària de jubilació arriba fins als 66 anys i 4 mesos, en cas de no tenir 37 anys i 9 mesos de cotització. Aquest 2023, seran necessaris dos mesos més d’edat per a accedir a la jubilació ordinària. En el cas d’acreditar un període cotitzat igual o major a 37 anys i 9 mesos, la persona treballadora pot jubilar-se als 65 anys.

Pel que respecte a la pujada de les pensions, al 2023 pugen les contributives i les classes passives de l’Estat un 8,5%, la revaloració més alta dels últims 15 anys. Per part seva, les no contributives augmentaran en un 15%.

El RD 1058/2022, de 27 de desembre, publicat al BOE el dia 28, estableix la pujada de les pensions contributives i classes passives de l’Estat en el 8,5%. En el cas de les pensions no contributives, la pujada s’eleva fins al 15%. Així ho recull l’RD-Llei 20/2022, també de 27 de desembre.

Un 8,5% de pujada per a les pensions contributives

Les pensions contributives experimentaran un augment del 8,5% en 2022. Per al càlcul d’aquesta revaloració, es pren com a referència la mitjana de l’IPC entre desembre de 2021 i novembre de 2022. Aquesta mesura l’estableix la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat.

També les pensions del personal funcionari de les classes passives pujaran en 2023 un 8,5%.

D’aquesta manera, els qui rebin una pensió contributiva de 1.000 euros, rebran 85 euros mensuals més; és a dir, uns 1.020 euros anuals més.

L’import màxim per a les pensions contributives per al 2023 se situa en 42.823,34 euros anuals, abonats en 14 pagues (3.058,81 euros al mes).

Així queden les pensions mínimes de cara a 2023

En el cas de les pensions, aquests seran els seus imports per a 2023 segons el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Es reben 14 pagues:

Jubilació amb 65 anys o més:
-amb cònjuge a càrrec: 966,20 euros mensuals.
-sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal): 783,10 euros.
-amb cònjuge no a càrrec: 743,30 euros.
Jubilació amb menys de 65 anys:
-amb cònjuge a càrrec: 905,90 euros.
-sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal): 732,60 euros.
-amb cònjuge no a càrrec: 692,50 euros.
Incapacitat permanent gran invalidesa:
-amb cònjuge a càrrec: de 1.449,30 euros.
-sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal): de 1.174,70 euros.
-amb cònjuge no a càrrec: de 1.115 euros.
Incapacitat absoluta o total amb 65 anys:
-amb cònjuge a càrrec: de 966,20 euros.
-sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal): de 783,10 euros.
-amb cònjuge no a càrrec: de 743,30 euros.
Incapacitat total amb edat entre 60 i 64 anys:
-amb cònjuge a càrrec: de 905,90 euros.
-sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal): de 732,60 euros.
-amb cònjuge no a càrrec: de 692,50 euros.
Incapacitat total derivada de malaltia comuna menor de 60 anys: 577,30 euros
Incapacitat parcial del règim d’accidents de treball: titular amb 65 anys:
-amb cònjuge a càrrec: de 966,20 euros.
-sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal): de 783,10 euros.
-amb cònjuge no a càrrec: de 743,30 euros.

Pensions mínimes de viduïtat, orfandat i en favor de familiars l’any 2023

A les pensions mínimes de viduïtat, orfandat i en favor de familiars, també se’ls aplica una pujada del 8,5% l’any 2023. D’aquesta manera, les quanties mensuals queden així:

Viduïtat:
-amb càrregues familiars: de 905,90 euros.
-amb 65 anys o amb discapacitat igual al 65% o major: de 783,10 euros.
-entre 60 i 64 anys: de 732,60 euros.
-menor de 60 anys: de 574,01 euros.
Orfandat:
-per beneficiari: de 239,50 euros.
-per beneficiari menor de 18 anys o amb discapacitat igual al 65% o major: de 470,90 euros.
-d’orfandat absoluta: de 700 euros si és un únic beneficiari (16.520 €/any a repartir entre els beneficiaris si són diversos).
En favor de familiars:
-Per beneficiari: 3.353 euros a l’any.
-Si no existeix vidu ni orfe pensionista:
-Un únic beneficiari amb 65 anys o més: 8.099 euros a l’any.
-Un únic beneficiari menor de 65 anys: 7.632,80 euros a l’any.
-Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 4.953,20 euros a l’any entre el nombre de beneficiaris.

Les pensions no contributives pugen un 15%

Tal com contempla el RD-Llei 20/2022,de 27 de desembre, les pensions no contributives pugen un 15% per a 2023.

Jubilació parcial al sector Indústria

Segons el propi RD-Llei 20/22, de 27 de desembre, mencionat anteriorment, s’estableix que per a accedir a la jubilació parcial al sector industrial cal complir els següents requisits:

1) Que el treballador realitzi funcions directes que requereixin esforç físic o alt grau d’atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en Empreses classificades com a Indústria manufacturera.
2) El treballador tingui una antiguitat en l’Empresa de, com a mínim, 6 anys, tenint en compte que es computarà l’antiguitat acreditada en l’empresa anterior en cas de successió d’empresa (art. 44 ET).
3) Que, en el moment del fet causant, se superi el 70% de treballadors indefinits en el total de la plantilla.
4) La reducció de la Jornada per al Jubilat Parcial quedarà definida de la següent manera:
-Des del 25% fins al 80%*, si el Rellevista és a temps complet i indefinit.
-Des del 25% fins al 67%, en la resta dels casos.
5) Que existeixi correspondència entre la mitjana de les 6 últimes bases de cotització del Jubilat Parcial i la cotització del rellevista, de manera que aquesta no pugui ser inferior al 65% del càlcul mitjà de les bases de cotització.
6) Que es tingui, com a mínim, un període de cotització de 33 anys en la data del fet causant. Excepte per a les persones amb discapacitat >=33% que serà de 25 anys.

El termini d’aquestes Jubilacions Parcials només serà fins al 01/01/2024

Información Jubilación Parcial 2023 PDF USOC (Castellano)

Posted in Notícies and tagged .