Entrada en vigor de la cotització dels becaris


A partir d’aquest 1 de gener, les pràctiques no remunerades computen com a temps treballat a l’efecte de jubilació.

Tots els estudiants en pràctiques cotitzen a la Seguretat Social des d’aquest dilluns 1 de gener. Els becaris sense retribució econòmica se sumen així a la resta -els que sí que cobren des del 2011- i comencen a comptar en la carrera de la cotització. És a dir, cada hora de pràctiques computa com a temps treballat de cara a la futura jubilació. Per tant, les persones que realitzin pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses en programes de formació , els becaris, hauran de ser incloses en el sistema de Seguretat Social (article únic, punt 34 del Reial decret llei 2/2023, de 16 de març).

El passat 28 de desembre, el Butlletí Oficial de l’Estat va donar més detalls sobre com funcionarà el sistema. La norma havia d’entrar en vigor l’octubre passat, però l’aplicació va endarrerir-se per donar marge d’adaptació.

En aquest sentit, els alumnes i alumnes universitàries que realitzin pràctiques per a l’obtenció de titulacions oficials de grau, màster i doctorat, així com els títols propis (màster de formació permanent, diploma d’especialització o d’expert) hauran d’incloure’s en la Seguretat Social com assimilades a persones treballadores per compte d’altri. Així mateix, hauran d’incloure’s a les persones que realitzin pràctiques de formació professional, sempre que no es tracti de formació professional intensiva.

Els efectes de la cotització donaran els drets corresponents, excepte la protecció per desocupació, la cobertura del fons de garantia salarial i per formació professional. Si es tracta de pràctiques no remunerades s’exclou també la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes. Les prestacions econòmiques per naixement i cura de menor, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, hauran de ser abonades per l’entitat gestora, o si és el cas, per la mútua col·laboradora.

Responsabilitat davant les obligacions de la Seguretat Social

  • En el cas de pràctiques formatives remunerades, correspon a l’entitat o organisme que financi el programa formatiu. En cas d’estar cofinançat, l’entitat responsable és aquella que atorgui la contraprestació econòmica. Aquesta cotització s’efectuarà amb base en les regles de cotització dels contractes formatius en alternança. La seva base de cotització serà la base mínima vigent respecte del grup de cotització 7.
  • Per a les pràctiques formatives no remunerades, correspon a l’empresa, institució o entitat en la qual es desenvolupen les pràctiques, tret que comptin amb algun conveni o acord en el qual s’estableixi que corresponen al centre de formació responsable de l’oferta formativa. Aquesta cotització consistirà en una quota empresarial per cada dia de pràctiques formatives per contingències comunes i per contingències professionals (a exclusió de la cobertura de la incapacitat temporal derivada de contingències comunes). La base de cotització d’aquesta modalitat aplicable serà la mínima de vigent respecte del grup 8 de cotització multiplicada pel nombre de dies de pràctiques realitzades. La cotització no podrà excedir de l’import de la base mínima de cotització mensual del grup de cotització 7. A l’efecte de prestacions, cada dia de pràctiques es computarà com 1,61 dies cotitzats, sense que pugui sobrepassar-se el nombre de dies del mes corresponent. Les fraccions que puguin resultar d’aquests càlculs, es computaran com a dia complet.

Les altes i baixes en la Seguretat Social s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa convencional, excepte excepcions. L’alta s’ha de realitzar a l’inici de les pràctiques i la baixa en finalitzar-les. En tots dos casos hi haurà 10 dies naturals per a comunicar-ho a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els dies que es tindran en compte per a la cotització i la seva acció protectora, seran únicament aquells dies en què es realitzin pràctiques.

Quan s’hauran de fer els ingressos de les quotes?

El primer trimestre de l’any haurà d’ingressar-se el mes d’abril. El segon, el mes de juliol. El tercer, el mes d’octubre. I l’últim trimestre de l’any, al gener de l’any següent.

Què passa si he estat realitzant pràctiques abans de l’1 de gener de 2024?

Podràs subscriure un conveni especial, en els termes que estableixi el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a fi que et computin els períodes de formació o realització de pràctiques fins a un màxim de 5 anys.

A la USOC considerem que incloure en la Seguretat Social a les persones becàries és, sens dubte, un avanç. Esperem que les empreses i entitats responsables del pagament de les quotes siguin honestes i transparents amb el compliment de les seves obligacions. Ens preocupa el pagament de les quotes de les pràctiques formatives no remunerades, ja que s’estableix la possibilitat de subscriure convenis en els quals els centres formatius assumeixin aquests costos, alliberant l’empresa d’aquesta obligació.

Les universitats ja estan alertant sobre que les empreses estan rebutjant a persones en pràctiques, tret que el centre formatiu assumeixi els costos de la cotització. El fet que les empreses hagin de pagar aquest petit percentatge està generant “problemes” als centres universitaris, segons detallen els rectors, ja que no troben receptivitat ni del públic ni del privat, deixant clar que ells no es faran càrrec de la cotització. Aquesta qüestió impacta negativament en la possibilitat de realitzar les pràctiques professionals i permet a les empreses beneficiar-se del treball de les persones sense cap cost.

Cuidem als joves i estarem cultivant el nostre futur.

Posted in Notícies and tagged , , , .