Pensions 2024. Canvis i actualitzacions


Des de la USOC t’informem de les diverses novetats en matèria de pensions.

Si no tens clar el concepte i els diversos tipus de pensions, entra al següent document PDF, on trobaràs un petit resum de les especificacions de cadascuna de les possibilitats:

INFORMATIU PENSIONS USOC

Les pensions contributives del Règim General de la Seguretat Social pujaran al 2024 un 3,8%. Aquesta pujada ve marcada per l’IPC mitjà després de conèixer l’índex consolidat de novembre, i que el passat 28 de desembre va quedar ratificada en el BOE. Així ho estableix el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, a falta d’una llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Així mateix, també queda establerta la pensió pública màxima. Serà de 3.175,04 euros al mes, 44.450,56 euros a l’any, tant per al sistema de la Seguretat Social com en les classes passives.

Com seran les pensions mínimes en 2024?

En el cas de les pensions mínimes, també s’actualitza la seva quantia, però en funció de la seva classe. En el següent quadre, poden veure’s els imports mínims corresponents a les pensions de jubilació, incapacitat permanent i viduïtat del Règim General.

Font: Sindicato USO

També del Règim General, el següent quadre recull les pensions mínimes per a orfandat i en favor de familiars:

Font: Sindicato USO

Altres quanties mínimes que s’estableixen per a 2024 són:

– Sense cònjuge a càrrec: 8.942 euros a l’any.
– Amb cònjuge a càrrec: 10.430 euros a l’any.

Finalment, les pensions mínimes per a les classes passives queden tal i com es mostra a continuació:

Font: Sindicato USO

Que puja el complement de bretxa de gènere en les pensions?

El complement de reducció de bretxa de gènere que contemplen les pensions quedarà en 2024 en 33,20 euros mensuals. Aquesta pujada es correspon amb l’increment general de les pensions, del 3,8%, a més del 5% establert mentre es mantingui la bretxa de gènere en les pensions.

Pensions no contributives per a 2024

En el cas de les pensions no contributives del sistema de la Seguretat Social d’invalidesa i jubilació, l’import establert per a 2024 és de 7.250,60 euros a l’any. La mateixa revaloració que s’aplica a les pensions no contributives s’aplicarà també a l’Ingrés Mínim Vital (IMV). Aquest queda en 604,38 euros mensuals per a un únic adult.

Altres prestacions familiars de la Seguretat Social

El Reial drecte llei actualitza també l’import d’altres prestacions per a 2024. És el cas de les prestacions familiars de la Seguretat Social. En la seva modalitat no contributiva, amb un fill a càrrec d’almenys 18 anys i un grau de discapacitat superior al 65%, serà de 5.647,20 euros anuals. En el cas que la discapacitat sigui almenys del 75%, el subsidi serà de 8.469,60 euros a l’any.

Límits per a rebre l’IMV

A més de les pensions i del SMI, que es queda congelat per a 2024, la llei estableix els nous criteris econòmics per a la percepció del IMV. Així, els nous límits d’ingressos anuals per a rebre assignació per fill de l’Ingrés Mínim Vital seran:

– Per cada fill menor de 18 anys o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%, 14.544,00 euros anuals.
– Per a famílies nombroses, 21.888,00 euros anuals.
– El límit anual s’incrementa en 3.546,00 per cada fill a partir del quart, aquest inclòs.

En aquests casos, la quantia de l’assignació econòmica del IMV serà de 588,00 euros per fill a càrrec en aquestes condicions.

No obstant això, per als ingressos inferiors, l’assignació per fill puja a 637,92. Per a això cal tenir en compte quantes persones majors de 14 anys viuen en la llar (M), quantes persones hi ha menors de 14 anys (N), i l’interval d’ingressos per a aquests components de la llar. En funció d’això, es rebrà una assignació anual per fill de 637,92 euros.

Font: Sindicato USO

Canvi de gestió de l’IMV

Aquest nou Reial decret llei presenta una novetat respecte a la gestió de l’IMV. La norma preveu que pugui haver-hi un transvasament en la gestió de la prestació cap a Comunitats Autònomes de règim comú. Podran assumir tot el procés: iniciació, tramitació, resolució i control, prèvia conveni amb l’Administració de l’Estat.

Posted in Notícies and tagged , .