Imprudències i accidents al món laboral


El factor humà està present en l’accident de treball a través de la imprudència. Analitzem quins tipus i quina incidència tenen.

L’inici del mes de setembre suposa per a molts treballadors i treballadores la tornada de les vacances, és a dir, rependre l’activitat laboral pertinent. Ja és de sobres conegut tot el que això suposa, però hi ha un factor que sovint queda aïllat i no és pas menor. Ens hem plantejat el perquè succeïxen accidents de treball? Quines són les circumstàncies que han de donar-se perquè un accident sigui considerat de treball? L’accident de treball és un succés multicausal que passa al coincidir en un mateix moment del temps una sèrie de circumstàncies que provoquen que aquest accident succeeixi. Normalment, no és fruit d’un sol motiu o un fet aïllat, si no que és necessari que es donin diverses condicions alhora.

Entre totes aquestes condicions trobem l’estat i les condicions ambientals de la instal·lació on treballem, les eines o equips que hem de manejar en el nostre treball i, també, el factor humà.

En aquest cas, poden aparèixer imprudències, on depenent del tipus d’imprudència pot, fins i tot, provocar que no ens reconeguin l’accident de treball. Podem definir les imprudències, en termes generals, com un acte de negligència o manca de precaucions que porta a actes que serien delictes si hi hagués hagut malícia en l’actor.

Tipus d’imprudència i el seu tractament en cas d’accident de treball

Imprudència simple
No existeix una definició legal d’imprudència simple. La doctrina dels tribunals la identifiquen amb la conducta «poc acurada» del treballador, però exempta de temeritat i desvinculada de la prestació de serveis. Es tractaria de la conducta «usual en persones raonables i assenyades en vista de les circumstàncies del cas».

En aquest cas, no es posen tots els mitjans per a evitar el perill, però no es pateix ( o pretén patir), és a dir, ens posem en perill per un acte negligent, com una distracció o falta d’atenció sense ser conscients del perill ni buscar-lo “a propòsit”. La imprudència simple no és conseqüència de l’exercici habitual d’un treball i derivada de la confiança que aquest inspira (aquesta seriosa imprudència professional). Per exemple, el cas d’un accident de trànsit succeït en el recorregut des del domicili al treball o viceversa en el qual el treballador pateix un accident per saltar-se un cedeixi el pas al·legant que no l’havia vist. És imprudència simple, no ho veiem per no estar prou atents.

Imprudència professional
És conseqüència de l’exercici habitual d’un treball i es deriva de la confiança que aquest inspira. Pot ser causa d’accident de treball. Serien aquelles tasques que amb el temps es tornen monòtones i que provoquen que el treballador deixi de ser conscient del risc al qual es veu exposat. En aquest cas, el treballador té consciència del risc, encara que creu que la seva capacitat i habilitat li permet realitzar la conducta insegura sense que passi res. Es produeix a causa de la repetició del mateix acte durant un llarg període de temps sense mal personal, fet que condueix a una excessiva confiança.

La legislació tracta de defensar al treballador de tota falta de cura, atenció o negligència, que no porti a una qualificació com a imprudència temerària, i es cometi dins de l’àmbit de la seva activitat professional, protegint el treballador davant de les seves pròpies imprudències professionals. L’empresari ha d’informar els treballadors dels riscos i les mesures de seguretat derivats dels seus propis comportaments imprudents i fins i tot donar ordres i instruccions de la manera més correcta i segura de com executar l’activitat encomanada.

La qualificació de la imprudència com a temerària és molt restrictiva. En la majoria dels accidents en què una de les causes sigui la imprudència del treballador, la qual cosa li porta a dur a terme l’acte insegur, es qualificarà d’imprudència professional o imprudència simple.

Imprudència temerària
El Tribunal Suprem ha definit la imprudència temerària com «aquella conducta del treballador en què, excedint-se del comportament normal d’una persona, es corri un risc innecessari que posi en perill la vida o els béns, o quan el treballador conscient i voluntàriament, porti la contraria a les ordres rebudes o a les més elementals normes de precaució, prudència i cautela exigibles a tota persona normal».

Perquè ens trobem davant la imprudència temerària, cal que s’observi una conducta com la falta evident de mesures de precaució que la persona menys previsora adoptaria, l’actuació amb menyspreu del risc cert que es deriva del treball o d’una determinada tasca, la consciència clara del perill, una conducta de gravetat excepcional, una consciència clara del perill i una exposició al risc, voluntària i conscient o que s’observi una conducta que assumeixi riscos manifestos innecessaris i especialment greus aliens a la conducta usual de les gents.

ALERTA

La imprudència simple o professional no impedeixen que es qualifiqui un accident com de treball. Només quan la conducta del treballador o acte insegur sigui degut a la imprudència temerària del treballador podrà qualificar-se l’accident sofert pel treballador com no laboral.

A la USOC considerem que és important que tant les persones treballadores com els delegats de prevenció i el Comitè de Seguretat i Salut disposin d’aquesta informació. Si un accident de treball ha pogut ser conseqüència d’una imprudència, les Mútues tendeixen a intentar adjudicar la qualificació d’imprudència temerària per a eximir a l’empresa de responsabilitat, especialment si és greu. Depenent del tipus d’imprudència que ens puguin atribuir, podem tenir dret a unes cobertures assistencials i econòmiques diferents.

Posted in Notícies, Salut and tagged , .