Jubilacions 2024: Situació canviant


Aquests canvis són en virtut de la reforma de pensions de 2013, en la qual s’elevava progressivament l’edat de jubilació des dels 65 als 67 anys en un horitzó total de 15 anys.

Jubilació ordinària

Els treballadors i treballadores que vulguin jubilar-se a partir de l’1 de gener, amb el 100% de la pensió, hauran de tenir almenys 66 anys i sis mesos d’edat.

Aquests 66 anys i sis mesos serà l’edat exigida per als qui acreditin menys de 38 anys de cotització (al 2023 eren 66 anys i quatre mesosper a poder jubilar-se amb menys de 37 anys i nou mesos cotitzats).

Si se superen els 38 anys cotitzats, els treballadors que vulguin jubilar-se des de l’1 de gener de 2024 amb el 100% de la pensió hauran de tenir 65 anys d’edat. El període de cotització per poder gaudir de la jubilació als 65 anys, augmentarà cada any, fins arribar a l’any 2027, que caldrà una cotització mínima de 38 anys i 6 mesos.

El que no va canviar amb la reforma de 2013 és el requisit de cotització mínima per a poder accedir a la pensió contributiva de jubilació, que es manté en almenys 15 anys, dos dels quals han d’estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació.

Per fer el càlcul de la nostra pensió, la Seguretat Social, durant aquest any 2024, computarà les bases de cotització dels nostres darrers 25 anys.

Jubilació parcial

En el cas que els treballadors vulguin accedir a la jubilació parcial sense que l’empresa faci un contracte de relleu, l’edat mínima d’accés serà l’edat ordinària de jubilació que en cada cas resulti d’aplicació.

Si l’empresa fa un contracte de relleu per a cobrir el temps de treball que deixa de treballar la persona que es jubila parcialment, l’edat mínima d’accés per a la jubilació parcial serà des de l’1 de gener de 2024 de 62 anys i sis mesos si es tenen cotitzats 36 anys o més, o de 64 anys en el cas que es tinguen 33 anys cotitzats.

Jubilació anticipada

La Seguretat Social permet als treballadors jubilar-se anticipadament de manera voluntària fins a un màxim de 24 mesos abans de l’edat legal ordinària. Si la jubilació anticipada és involuntària, és possible jubilar-se fins a un màxim de 48 mesos abans de l’edat de jubilació ordinària.

En el cas de la jubilació anticipada, la Seguretat Social aplica una sèrie de coeficients reductors sobre la quantia de la pensió, que depenen del nombre de mesos d’avançament de l’edat de jubilació i del període de cotització acumulat.

Posted in Notícies and tagged , , .