Les eleccions del 12M en clau laboral. Permisos i drets


Aquest 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i a la USOC t’informem sobre els permisos per anar a votar i els drets en cas de ser membre d’una mesa electoral.

Quins drets tenen els membres de la mesa electoral?

Els/les presidents/es i els/les vocals de les meses, així com els/les suplents que siguin finalment designats o designades com a membres titulars de la mesa, tenen dret a:

  • Percebre una dieta de 70 euros. El dinar, però, no està inclòs. Això vol dir que l’àpat del migdia va a càrrec de cada membre.
  • Estar protegits o protegides pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.
  • Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia. (Si el treballador té torn de nit i treballa la nit del dissabte al diumenge, el torn que comença el dissabte es considera jornada laboral del dia electoral, per la qual cosa no treballaria aquesta nit. A més, si el treballador elegit vocal o president treballa la nit anterior a la de la jornada electoral i sol·licita canvi de torn, és obligatori concedir-li-ho. A més, si l’empleat ha de treballar en el torn de nit immediatament posterior a la jornada electoral, té dret al fet que se li redueixi aquestes cinc hores.
  • En tot cas, tenen dret a una reducció de la jornada laboral de les cinc primeres hores el dia immediatament posterior.

On puc demanar el justificant que acrediti que he sigut membre d’una mesa electoral?

S’ha de sol·licitar aquest justificant a la Junta Electoral de Zona corresponent. El contacte de la Junta Electoral de Zona ha de constar en el nomenament com a membre de Mesa i també es pot obtenir a través de l’Ajuntament corresponent.

Quins drets tinc si m’ha tocat estar en una mesa electoral?

  • Percebre una dieta de 70 euros.
  • Protecció a través del sistema de la Seguretat Social.
  • Permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en cas de no gaudir de descans setmanal aquell dia (Aquest dret també és aplicable en cas d’acreditar-se com a interventor).
  • Reducció de la jornada laboral corresponent a les cinc primeres hores del dia immediatament posterior (Aquest dret també és aplicable en cas d’acreditar-se com a interventor).

Existeix alguna obligació?

  • És obligatori complir amb aquest deure ciutadà independentment de la jornada laboral del dia anterior.
  • Les persones suplents hauran de presentar-se en el moment de la constitució de la mesa electoral. En cas de presentar-se tots els titulars, podran marxar a treballar, disposant del permís laboral retribuït igual que qualsevol altre votant.

JUSTIFICANT:

L’empresa té dret a sol·licitar als seus treballadors o treballadores l’aportació del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent, per tal de fer efectiu l’abonament del salari del temps utilitzat per votar.

De quins permisos disposo per anar a votar si treballo diumenge 12?

Tota persona treballadora té dret a un permís laboral retribuït per exercir el seu dret a vot en cas que la seva jornada laboral coincideixi de forma total o parcial amb la jornada electoral. La durada d’aquest permís pot ser:

L’empresa podrà requerir un justificant per corroborar que el treballador s’ha absentat per anar a votar. En aquest cas, la persona treballadora haurà de sol·licitar el justificant a la mesa electoral corresponent. A més a més, l’empresa podrà organitzar l’horari de votació dels seus treballadors/es per evitar afectar-ne el funcionament.

Aquests permisos venen marcats pel Departament d’Empresa i Treball, que a través del DOGC, publica l’Ordre EMT/79/2024, de 16 d’abril, per la qual les persones que hagin de treballar el pròxim 12 de maig, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya, poden gaudir d’un permís retribuït i no recuperable per exercir el seu dret a vot.

Les eleccions del 12M en clau laboral. Permisos i drets-USOC-PDF

ELECCIONS 12M PERMISOS USOC.PDF

Posted in Notícies and tagged , , , .