Manifest 8M. Dia Internacional de la Dona


Sota el lema Avancem, és el nostre torn, us fem arribar el manifest amb relació al Dia Internacional de la Dona. A més, s’ha creat un joc de l’oca, que valorarem a l’acte del dia 8 a Barcelona.

Malgrat els avanços fets en igualtat de gènere al llarg dels últims anys, hi ha dades que ens indiquen que encara estem lluny d’aconseguir aquesta igualtat real i efectiva; entre ells, el repartiment desigual que dediquen dones i homes a la cura de la llar i dels fills o familiars dependents. La corresponsabilitat, que tant podria ajudar a obtenir aquesta igualtat, encara no s’aplica d’igual manera en totes les llars ( és necessari fer  una al·lusió directa a tots els homes ).

Què és la corresponsabilitat de gènere?

El repartiment equitatiu del treball domèstic i la cura de familiars (siguin aquests els fills o altres familiars dependents) entre dones i homes. Fent especial menció a la càrrega mental.

Quan parlem d’obtenir la igualtat de gènere, la corresponsabilitat pot jugar un paper molt important, ja que, si homes i dones d’un nucli familiar comparteixen de manera equitativa les tasques domèstiques i de cura, estaríem trencant amb certs rols i estereotips de gènere que, al llarg de la història, han provocat la divisió sexual del treball, amb els homes com els protagonistes de l’esfera pública i el treball productiu (és a dir, remunerat) i les dones relegades a l’esfera privada i el treball reproductiu (és a dir, el treball domèstic i de cures, no remunerat).

Quins beneficis té la corresponsabilitat per a la igualtat?

  • Acabar amb la doble jornada laboral de les dones. Segons dades de l’Índex Europeu d’Igualtat de Gènere, el temps que les dones dediquen a Espanya a les feines de casa cada dia és del 84%, enfront del 42% dels homes. En les cures, les dones dediquen el 40% del temps lliure, enfront del 28% dels homes.
  • Ajudaria a superar el sostre de vidre i el terra enganxós. Haver de dedicar més temps a cura dels fills o altres familiars dependents, així com a cura de la llar, és una de les causes que moltes dones redueixin la seva jornada laboral i, per tant, les seves carreres professionals tendeixin a estancar-se, ja que no poden abastar unes certes responsabilitats associades amb els llocs directius, com dedicar-los més temps. Aquest és un dels motius de l’existència del sostre de vidre per a les dones, així com del terra enganxós del qual no aconsegueixen separar-se.
  • Ajudaria a tancar la bretxa salarial. La corresponsabilitat podria reduir la bretxa salarial entre dones i homes, ja que elles es veurien menys abocades a treballar a temps parcial (d’acord amb les dades actuals, els contractes a temps parcial són majoritàriament femenins) i podrien continuar progressant en la seva carrera professional. Podrien, a més, optar a promocions o cursos de formació per a la millora del seu currículum. Dos elements que incideixen actualment en l’existència d’aquesta bretxa salarial.

La corresponsabilitat és un objectiu imprescindible per a la USOC en aquest Dia Internacional de la Dona. Mentre les responsabilitats de treball i de cura de les persones dependents –majors, menors- continuï en mans de les dones majoritàriament, no serà possible que dediquin el temps suficient a la seva formació i a la seva promoció professional, i continuaran sent les que, arribat el cas, redueixin la seva jornada laboral o abandonin el seu lloc de treball si la situació el requereix. La corresponsabilitat en l’entorn familiar ha de permetre que les persones, independentment del seu sexe, comparteixin les responsabilitats i disposin d’iguals temps i oportunitats per al treball, la formació o l’oci.

#AvancemÉsElNostreTorn

USOC Oca 8M

USOC Manifest 8M

Posted in Manifest, Notícies and tagged , , .