Mesures econòmiques i socials del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre.


Des de la USOC us expliquem les principals mesures incloses i el seu impacte en l’economia diària de milions de llars.

El RD-Llei 20/2022 recull una sèrie de mesures en matèria econòmica i laboral amb la finalitat de frenar l’impacte de la inflació sobre la ciutadania. S’amplia així el denominat escut social posat en marxa en els últims mesos.

Reducció de l’IVA en alimentació

Després de diversos mesos amb postures enfrontades entre patronals, socis de la coalició de govern i grups parlamentaris, es modifica l’IVA per a determinats productes alimentaris.

A partir de l’1 de gener i fins al 30 de juny de 2023, s’aplicarà el 5% d’IVA a:

Els olis d’oliva i de llavors.
Les pastes alimentaries.

També, fins al 30 de juny, queden exempts d’IVA:

El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinat exclusivament a l’elaboració del pa comú.
Les farines panificables.
Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
Els formatges.
Els ous.
Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Ajuda directa a famílies

Es crea un xec de 200 euros per a persones que ingressin menys de 27.000€ anuals i amb un patrimoni inferior a 75.000€, a 31 de desembre de 2022.

No tindran dret a aquesta ajuda aquelles persones que percebin l’ingrés mínim vital, o pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l’Estat, així com els qui percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

El termini de sol·licitud, via sedi electrònica de l’Agència Tributària, serà del 15 de febrer al 31 de març de 2023.

Topall al preu dels lloguers

Durant els pròxims sis mesos es prorroguen les condicions dels contractes en la seva renovació per a evitar pujades abusives. A més, es manté el topall de pujada anual del 2% per als contractes vigents.

Una vegada expirat aquest termini, s’haurà d’acordar un increment de la renda entre totes dues parts i en absència d’aquest nou pacte entre parts, l’increment de la renda no podrà excedir del resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització, prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data d’actualització del contracte. Aquest índex de garantia de competitivitat es publica tots els mesos a l’INE.

Preu de l’energia

S’amplia fins al 31 de desembre de 2023 l’IVA al 5% tant del gas natural com de la llum i s’estableix un topall per a la bombona de butà. També es manté en el 5% el preu de les briquetes, palets i fusta de llenya.

Transport públic

Durant tot 2023 es manté la gratuïtat dels títols multiviatge de transport ferroviari, rodalíes i mitja distància competència de l’Estat.

En el cas dels transport públic de competència autonòmica o local, s’amplia la rebaixa del 30% del preu dels títols de transport, sempre que des de l’administració autonòmica o local s’implementi amb un 20% extra per a així arribar al 50% de descompte del títol. En el cas que la comunitat autònoma o ajuntament no facin aquest descompte extra, el preu del títol de transport a data 1 de gener de 2023 serà del 100% del seu valor, és a dir, el mateix que abans de l’aplicació de la mesura vigent.

Fi del descompte en carburants per a tots

Desapareix el descompte generalitzat de 20 cèntims per litre per a proveïments de carburants. Només es mantindrà aquest descompte per a professionals del transport, agrícoles, ramaders i pesquers.

Ingrés Mínim Vital i Pensions no contributives

El pla anticrisi del Govern recull per a 2023 un augment del 15% en l’Ingrés Mínim Vital i les Pensions no contributives.

Deducció per maternitat

Quan en el període impositiu 2022 s’hagués tingut dret a la deducció per maternitat i al complement d’ajuda per a la infància previst en la Llei 19/2021 en relació amb el mateix descendent, es podrà continuar practicant la deducció per maternitat a partir de l’1 de gener de 2023, encara que algun dels progenitors tingués dret al citat complement respecte del mencionat descendent, sempre que es compleixin la resta dels requisits establerts en la normativa vigent a partir d’1 de gener de 2023.

Contractes de relleu i jubilació parcial

Es prorroga durant tot 2023 el contracte de relleu i la jubilació parcial per a impulsar el reemplaçament generacional i la creació d’ocupació, especialment en la indústria.

S’han de complir, entre altres, els següents requisits:

Que el treballador que sol·liciti l’accés a la jubilació parcial realitzi directament funcions que requereixin esforç físic o alt grau d’atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.
Antiguitat mínima de 6 anys en l’empresa.
Plantilla amb un 70% mínim de contractes indefinits.
Reducció de jornada per a la persona treballadora jubilada parcialment d’entre el 25% i el 80%
Carrera de cotització mínima de 33 anys (25 anys per a persones amb discapacitat).

Reforç en Atenció Primària

Amb la finalitat de reforçar l’Atenció Primària, en els tres anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma, els facultatius d’atenció primària, metges de família i pediatres, adscrits al Sistema Nacional de Salut amb nomenament estatutari o funcionari podran continuar exercint les seves funcions durant la pròrroga en el servei actiu i, simultàniament, accedir a la jubilació percebent el 75% de l’import resultant en el reconeixement inicial de la pensió, una vegada aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública.

Requisits:

L’accés a la pensió haurà d’haver tingut lloc una vegada aconseguida l’edat de jubilació que resulti en cada cas.
Compatibilitat amb jornada a temps complet o temps parcial de, almenys, el 50%.
El beneficiari tindrà dret als complements per a pensions inferiors a la mínima durant el temps en el qual compatibilitzi la pensió amb les seves funcions, sempre que reuneixi els requisits establerts.
La percepció del complement per demora de la pensió de jubilació és compatible amb l’accés a la compatibilitat prevista en la present disposició addicional, sense que el seu import sigui minorat.
No podran acollir-se a aquesta modalitat els qui compatibilitzin la seva prestació de jubilació amb un altre treball per compte propi o compte aliè.

Protecció de l’ocupació

Es prohibeix l’acomiadament en les empreses adscrites al programa d’ajudes per l’augment dels costos energètics derivats de la guerra d’Ucraïna.

Mesures positives però que arriben tard i amb algunes mancances

Des de la USOC valorem les mesures postivament, de clar caràcter solidari amb aquelles persones i sectors en situació de vulnerabilitat. No obstant això, des del nostre punt de vista considerem que són mesurades que arriben tard, ja que en els últims mesos, moltes han estat les famílies que han passat a ser llars vulnerables per l’alça dels preus.

Confiem en que les mesures preses, per exemple la reducció de l’IVA dels aliments, es vegin reflectides a les butxaques de les persones consumidores i assistim , en les pròximes setmanes, a baixades reals dels preus d’aquests aliments i derivats i no a un manteniment dels preus, augmentant beneficis de distribuïdores, ja que la norma parla tan sols d’IVA relacionat amb “lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries” i no amb distribució.

Lamentem, a més, que no quedi reflectit en el Reial decret llei si aquestes mesures de preus són també aplicables per a productes sense glúten i sense lactosa, entre altres, ja que la diferència de preus suposa de mitjana un 40% més per a productes sense glúten i sense lactosa. De no repercutir-se aquestes baixades d’IVA sobre aquests aliments, les persones celíaques o intolerants a la lactosa veuran com la seva cistella de la compra segueix sense baixar. També trobem a faltar que s’hagin deixat fora d’aquestes mesures als productes carnis i peixos.

També cal destacar d’aquest RD-Ll el redactat de la norma que, una vegada més, pot donar lloc a interpretacions errònies, sobretot com la referent a la revisió de preus dels lloguers, que, al no deixar clar el topall del 2% i deixant-lo en mans de l’índex de competitivitat, pot porta a abusos. D’igual forma passa en la redacció de l’ajuda directa de 200 euros, ja que, segons la interpretació d’aquesta, no queda clar què passarà amb aquelles persones que tenen hipoteca, amb un habitatge igual o superior a 150.000€ i un salari inferior a 27.000€ que actualment no poden fer front a pagaments o estan mal menjant. Es crea així una discriminació cap a aquesta mena de persones, moltes d’elles joves, famílies monoparentals, persones divorciades amb fills a càrrec, etc.

Respecte a la mesura dictada de compatibilitat de la pensió de jubilació dels professionals de la sanitat amb el seu treball en actiu, creiem que s’han de convocar oposicions per a cobrir aquests llocs i que el personal sanitari pugui gaudir d’una jubilació en igualtat de condicions que la resta de persones treballadores. Aquesta pròrroga de l’activitat professional del personal sanitari pot tenir greus conseqüències de salut per als professionals que s’acullin, i posa de manifest la falta de plans de relleu que des de les comunitats autònomes tenen per als professionals de la salut. Uns professionals que han vist com en els dos últims anys han empitjorat les seves condicions laborals i ara, se’ls dona un nou cop amb aquesta mesura “voluntària”.

En referència als preus de l’energia, des de la USOC recomanem posar-se en contacte amb la distribuïdora d’energia que tinguem contractada per a aconseguir un millor preu i comparar amb altres opcions, ja que en alguns casos, amb la renovació del contracte anual, la diferència suposa més del doble al preu del kw/hora.

Finalment, des de la USOC fem una crida a les diferents administracions autonòmiques i locals perquè, deixant de costat pensaments i ideologies, ampliïn amb aquest 20% la reducció dels títols de transport. D’aquesta manera, facilitarien a la ciutadania moure’s en transport públic, sense que anar a treballar els suposi un esforç, i, a més, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic i a la disminució de les emissions a l’atmosfera. En l’àmbit de les ajudes al transport públic, cridem a la responsabilitat i solidaritat de les persones amb abonaments de mitjana distància de Renfe i rodalies perquè només reservin els viatges necessaris, esgotant les places als trens i deixant sense dret a una altra persona per a viatjar.

#JoSocUSOC

Posted in Notícies and tagged , .