Noves mesures per a reduir la bretxa de gènere a les pensions


La USOC t’explica les últimes mesures destinades a corregir la bretxa de gènere en el sistema de pensions.

El Reial Decret Llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, ha inclòs modificacions legals que suposen un avanç en matèria d’igualtat de gènere i, en particular, a la materialització dels drets de les dones.

Cotització de les excedències per cura de familiars

S’han modificat els apartats 2 i 3 de l’article de la Llei General de la Seguretat Social, Reial decret legislatiu 8/2015.

Així, a l’efecte de prestacions de la Seguretat Social, s’ha ampliat a tres anys el període considerat com cotitzat corresponent a excedència per cura de familiars. També dels períodes de reducció de jornada, que donen lloc a elevar al 100% les cotitzacions computables.

Les prestacions de la Seguretat inclouen jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, naixement i cura de persona menor d’edat.

S’elimina la restricció als homes en complement

El conegut com a RD de Reforma de les Pensions de 2023 modifica també l’article 60 de la LGSS. Amb això, s’elimina la restricció per a l’accés d’homes al complement per a eliminar la bretxa de gènere.

Per a poder tenir dret al reconeixement d’aquest complement, els homes hauran de complir amb els requisits següents:

  1. Tenir reconeguda una pensió de viduïtat per la defunció de l’altre progenitor dels fills o filles en comú, sempre que algun d’ells tingui dret a percebre una pensió d’orfandat.
  2. Causar una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i haver interromput o haver vist afectada la seva carrera professional en ocasió del naixement o adopció, conformement a condicions específiques establertes en aquest article

Reconeixement de la bretxa de gènere en les pensions

La disposició addicional 37a reconeix explícitament la bretxa de gènere en les pensions i la defineix. Així, la considera:

  • El percentatge que representa la diferència entre l’ import mitjà de les pensions de jubilació contributiva causades en un any per les dones respecte de l’ import de les pensions causades pels homes.

Reconèixer-ho és un avanç i un pas imprescindible perquè un sistema de pensions pugui ser equitatiu, suficient i sostenible. Permetrà transversalitzar la perspectiva de gènere i establir mesures per a equilibrar les condicions materials entre homes i dones.

En aquest context, s’estableix que el dret al reconeixement del complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere previst en l’article 60 es mantindrà en tant la bretxa de gènere de les pensions de jubilació, causades l’any anterior, sigui superior al 5%.

A més, en aquesta disposició addicional, es contempla la possibilitat de fixar, amb caràcter temporal, altres mesures d’acció positiva addicionals al complement de pensions contributives en favor de les dones.

Millora de períodes sense obligació de cotitzar

En la seva disposició transitòria 41a, l’RD estableix una millora en la integració dels períodes sense obligació de cotitzar per al càlcul de les pensions de jubilació de dones treballadores per compte d’altri mentre la bretxa de gènere sigui superior al 5%.

A més, modifica els articles 247 i 248 de la LGSS amb base en les sentències del Tribunal Constitucional 91/2019, de 3 de juliol i 155/2021, de 13 de setembre. Per elles, es va declarar la inconstitucional i nul·litat d’alguns incisos de l’article 248.3 de la Llei General de la Seguretat Social, motivades per la incidència negativa en la quantia de les cotitzacions de les persones treballadores a temps parcial, situació que afecta principalment dones.

La modificació als referits articles permet computar efectivament els períodes que la persona treballadora ha estat en situació d’alta, sense importar la durada de la jornada laboral. És a dir, els períodes treballats a jornada parcial computen amb caràcter general com a alta. El TC així ho va considerar en tractar-se d’una discriminació indirecta: les jornades parcials les treballen les dones en 3 de cada 4 casos.

Ampliació del reconeixement legal de cures

Finalment, es modifiquen els articles 190.3, 191.2 i 192.2 de la LGSS, el 37.6 de l’Estatut dels Treballadors i l’article 49.e) del Trebep per a un major reconeixement de la dedicació a cures.

El RD amplia el dret reconegut a les cures en un supòsit específic. En concret, permet que les persones treballadores puguin prestar les cures necessàries durant l’hospitalització i tractament dels fills, persones acollides amb finalitats d’adopció o acolliment amb caràcter permanent fins als 23 anys d’edat, diagnosticada de càncer o una altra malaltia greu. També major d’aquesta edat, però menor de 26 anys, que acrediti, a més, una discapacitat igual o superior al 65%.

Amb la present modificació, s’atén una urgent necessitat de les persones que es troben en aquest supòsit i, a més, promou la corresponsabilitat en les cures, la qual cosa pot incidir positivament en les condicions de vida de les dones.

Cap a unes pensions més equitatives

La bretxa de gènere de la vida laboral es traspassa a les pensions. Així, la diferència entre les pensions mitjanes dels homes i les dones supera els 400 euros. Una tendència que no ha canviat en els últims anys.

NOVES MESURES PER REDUIR LA BRETXA DE GÈNERE A LES PENSIONS

Posted in Notícies and tagged , , .