PIF: Permís Individual de Formació


És una autorització retribuïda per l’empresa perquè l’empleat pugui realitzar una formació reconeguda per una acreditació oficial, de fins a 200 hores per any per any acadèmic o natural.

Els treballadors per iniciativa pròpia podran sol·licitar a la seva empresa un Permís Individual de Formació (PIF). La denegació de l’autorització del permís per part de l’empresa haurà d’estar motivada per raons organitzatives o de producció, comunicant-lo al treballador. Aquesta formació no haurà d’estar inclosa en les accions formatives de les empreses ni ha de constituir una formació obligatòria per a l’empresari.

Finançament i composició dels costos salarials: màxim de 200 hores laborals per permís i curs acadèmic o any natural, segons el cas. Els costos es componen del sou base, antiguitat i complements fixos + la part corresponent de pagues extraordinàries + les cotitzacions reportades a la Seguretat Social durant el període del permís.

TIPUS DE FORMACIÓ QUE ES POT SOL·LICITAR

 1. FORMACIÓ OFICIAL: les titulacions oficials aquelles que han estat expedides per les administracions públiques competents, amb validesa en tot el territori nacional i publicades al BOE.
 2. TÍTOLS UNIVERSITARIS PROPIS: es podran sol·licitar també els títols universitaris propis que tinguin aquesta consideració per resolució de la Junta de Govern o Consell Social de la Universitat corresponent.
 3. ALTRES ACREDITACIONS: les acreditacions oficials que, estant previstes en la normativa estatal, han estat expedides per l’Administració Pública competent i publicades en el butlletí oficial corresponent.
 4. CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT: els certificats de professionalitat són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
 5. EXPERIÈNCIA LABORAL: el temps programat per a assistir als processos d’avaluació i acreditació de l’experiència laboral i d’altres aprenentatges no formals i informals.

DOCUMENTACIÓ EXIGIDA

 • Imprès de la sol·licitud del PIF pel treballador o treballadora i concessió per part de l’empresa.
 • Documentació de suport del cost imputat per tot el període de gaudi del PIF, així com justificació del pagament de les hores del mateix (Nòmines, model 190).
 • Suports de les entrades i sortides del treballador o treballadora de l’empresa (controls de fitxatge, parts de signatures, etc.) durant les dates en què es va rebre la formació.
 • Justificació de l’anotació comptable i de l’ingrés de la bonificació aplicada pels PIF (seients, comptables més grans) Comunicació a la RLT.
 • Fotocòpia de la matrícula del curs reconegut per una titulació oficial.

Al finalitzar el període PIF, en funció dels estudis realitzats, s’exigirà la següent documentació:

En el cas dels títols universitaris propis, han de presentar la resolució de la Junta de Govern o Consell Social de la Universitat on s’aprovi aquest títol.

En el cas de tractar-se de permisos de conduir, han de presentar la còpia del permís de conducció aconseguit després de la realització del PIF, documents oficials de la DGT d’inscripció, taxes, justificació de la presentació a l’examen, resultats, etc.

En el cas d’altres acreditacions oficials, hauran de presentar el carnet professional obtingut després de la realització del PIF o la justificació de la presentació a l’examen.

REQUISITS DEL TREBALLADOR QUE EL SOL·LICITI

 • Ser treballador/a assalariat.
 • Sol·licitar a l’empresa l’autorització per a realitzar un Permís Individual de Formació i ser autoritzat per aquesta.
 • La formació ha d’estar reconeguda mitjançant una titulació o acreditació oficial. També podran sol·licitar-se per a l’accés als processos d’avaluació i acreditació de l’experiència laboral.
 • La formació es farà en l’horari laboral del treballador.
 • La formació ha de ser presencial o comptar amb classes, pràctiques o tutories presencials obligatòries.
 • La formació haurà de ser dirigida tant al desenvolupament o adaptació de les qualificacions tècnic-professionals del treballador com a la seva formació personal.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 • Les empreses hauran de comunicar a través de l'”Aplicació de Formació Programada per les Empreses” els permisos autoritzats als treballadors tant al seu inici com a la seva finalització.
 • No hi ha un nombre màxim de PIF per empresa.
 • El PIF no suposa cap cost per a l’empresa (fins a les 200h).
 • La Fundació Estatal per a la Formació en l’ocupació es podran realitzar controls.
 • Podran ser objecte de les actuacions de seguiment i control que realitzi el Servei Públic d’Ocupació Estatal.
 • Els permisos de conducció podran ser sol·licitats com a PIF sempre que estiguin vinculats a la conducció professional.
 • EI PIF no finança els complements variables, per tant, el salari que es cobra durant les hores de permís pot no ser exactament el mateix que es percep en jornada normal.
 • Podran formar part d’actuacions de seguiment i control fet pel Servei Públic d’Ocupació estatal.

Tríptic PIF – USOC

Posted in Notícies and tagged , .