Pla anual de foment de l’ocupació digna 2023


El Consell de Ministres destina 6.388 milions al Pla Anual de Foment de l’Ocupació Digna 2023 (PAFED), que ha estat elaborat pel Ministeri de Treball en col·laboració amb les comunitats autònomes. 

Aquest Pla, juntament amb l’Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l’Ocupació 2021-2024, configuren el marc normatiu per a la coordinació i execució de les polítiques d’activació per a l’ocupació a tot Espanya, a partir de la qual els serveis públics d’ocupació dissenyaran i gestionaran les seves pròpies polítiques. Segons fonts del Ministeri, bàsicament són contractes que alternen amb formació.

No obstant això, no tots els diners són nous. Al Pla d’Ocupació Digna, 2.571 milions d’euros  ja s’han distribuït a les comunitats autònomes per a Polítiques Actives d’Ocupació, gestionades a la Comissió Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals del passat 28 d’abril, el que suposa un augment del 6,49% respecte a la xifra distribuïda el 2022. A aquests fons s’uneixen uns altres 231 milions d’euros aportats pel pressupost del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Com s’estructura aquest pla anual de foment d’ocupació digna?
L’estructura del pla es realitza conforme al desenvolupament dels objectius estratègics i específics enumerats al RD 1069/2021 i els sis eixos que marca la Llei 2/2023 d’ocupació.

Quines novetats presenta aquest pla respecte als anteriors?
S’incorporen els serveis garantits en favor de les persones demandants d’ocupació i de les PIME tal com s’especifica a la Llei 3/2023 d’Ocupació, garantint així una cartera de serveis comuns per a les persones treballadores i atenent les particularitats de la petita i mitjana empresa. A més, s’han tingut en compte els col·lectius d’atenció prioritària de la nova Llei d’ocupació.

Quins són els objectius?
1. Enfocar-se  en les persones i en les empreses.
2. Coherència amb la transformació productiva.
3. Orientació cap a l’obtenció de resultats.
4. Millora de les capacitats dels serveis públics d’ocupació.
5. Governança i cohesió del sistema nacional d’ocupació.

Quins eixos inclou el pla de foment de l’ocupació digna?
1. Orientació.
2. Formació.
3. Oportunitats d’ocupació.
4. Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació.
5. Emprenedoria.
6. Millora del marc institucional del sistema nacional d’ocupació.

Quins criteris es tenen en compte per a l’elaboració del pla?
A causa de la idoneïtat dels criteris d’anys anteriors, es mantenen els mateixos:

– Tractar-se de serveis i programes de polítiques actives d’ocupació o intermediació laboral a desenvolupar en el marc del Sistema Nacional d’Ocupació.
– Gestionar-se mitjançant la concessió de subvencions públiques, contractació administrativa, subscripció de convenis, gestió directa o qualsevol altre instrument ajustat a dret.
– Com a mínim una part del servei o programa s’executarà durant l’exercici 2023.
– Rellevància: donar resposta a problemes del mercat laboral prèviament diagnosticats i identificats adequadament.
– Pertinència: estar dotats dels elements que permetin valorar metes, fins i resultats amb claredat i concreció.
– Coherència interna: tenir consistència amb la resta d’elements (eixos, objectius estratègics, objectius estructurals) que integren el Pla 2023.

Què són els serveis i programes de polítiques d’activació d’ocupació?
Són aquells que no es financen amb càrrec al Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència ni als crèdits distribuïts en el si de la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació Professional per a l’Ocupació.

Les comunitats autònomes i el Servei Públic d’Ocupació Estatal han proposat per a la seva inclusió en el Pla 2023 un total de 96 serveis i programes diferents, dels quals 65 són comuns i 31 propis, per al conjunt dels 6 eixos.

Finalment, coma novetat, s’ha incorporat un nou Programa Comú de Transversalització d’Igualtat de Gènere que té per objectiu afavorir-la i integrar-la al disseny, desenvolupament i avaluació de les polítiques actives d’ocupació després de l’elaboració de l’Estratègia biennal d’incorporació de la perspectiva de gènere en els serveis i programes de les Polítiques Actives d’ocupació que comencen a implantar-se.

Posted in Notícies and tagged , .