Que és la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), és un nou dret social fet realitat


Després de llargs anys de lluita impulsada per una plataforma social que formava part la USOC, el Parlament de Catalunya va aprovar aquesta llei que ara es posa en pràctica a partir del 15 de setembre.
La RGC és una prestació econòmica de caràcter subjectiu, destinada a persones i/o unitats familiars sense ingressos o amb ingressos inferiors als imports que indica la Taula de Prestacions de la RGC. El requisit de carència de rendes s’ha d’acreditar pel que fa a els 6 mesos anteriors al moment de fer la sol·licitud. Computen el conjunt d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar. No computa el valor econòmic de l’habitatge en propietat on es viu. Tampoc computen i per tant es poden cobrar a més de la RGC: Prestacions econòmiques públiques o privades de dependència; beques escolars de menjador i transport; ajudes d’urgència per evitar desnonaments; beques públiques per estudiar (batxillerat o universitat); ajudes que tinguin la finalitat explícita de complementar la RGC per part de l’Ajuntament. La RGC no és embargable.
Aquesta prestació s’implementarà progressivament entre el 15 de setembre 2017 i l’1 d’abril 2020 i pel primer any:

Per una de persona 564 €
Per dues persones 846 €
Per tres persones 921 €
Per quatre persones 996 €
Per cinc persones 1.071 €

LA RGC ES POT SOL•LICITAR A PARTIR DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2017

Trucant al telèfon 900 400 012 o entrant al web www.rendagarantida.gencat.cat per a obtenir cita prèvia. Si la sol·licitud de la RGC es presenta entre el 15/09/2017 i el 14/11/2017 i es té dret a cobrar-la, es cobrarà amb efectes retroactius des del dia 15/09/2017 Si la sol·licitud es presenta després del 14/11/2017, i se’n té dret, es cobrarà a partir del dia què es faci la sol·licitud Les persones o famílies que perceben el PIRMI passaran automàticament a cobrar la prestació de la RGC. Els que perceben pensions no contributives amb complement de la Generalitat passaran a cobrar la diferència fins a aconseguir la quantia de la RGC. Tots dos col·lectius no necessitaran fer la sol·licitud. Les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) tramitaran les sol·licituds de les persones que es troben en situació de poder treballar. Per a la resta, dirigir-se a les Oficines d’Atenció al ciutadà o a les oficines d’Assumptes Socials i Família de la Generalitat.

REQUISITS PER SOL•LICITAR LA RGC

Ser major de 23 anys. Majors de 18 anys amb menors o persones discapacitades a càrrec, orfes, víctimes de violència masclista a la llar, altres casos quan així ho estableixi el Reglament. Estar empadronat a Catalunya i residir legalment de manera continuada i efectiva els 24 mesos anteriors a la sol·licitud No ser beneficiari d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.

 

RENDA GARANTIDA CIUTADANA

Posted in Notícies and tagged .