Reconeixement i Compensació: Els Plusos Laborals en entorns de Risc, Penositat i Toxicitat


Descobreix els plusos salarials associats als riscos i condicions laborals.

En l’entorn laboral, els treballadors es troben sovint exposats a diversos factors de risc, penositat i toxicitat que poden afectar la seva salut i benestar. Això porta a la implementació de diversos mecanismes de compensació, com ara els plusos de perillositat, penositat i toxicitat, que són plusos salarials concebuts per a compensar als treballadors per estar sotmesos a determinats riscos o situacions en l’acompliment de les seves tasques.

Aquests complements salarials reconeixen els desafiaments únics que enfronten els treballadors en sectors com la construcció, la indústria química i altres àmbits on les condicions de treball poden ser especialment exigents.

Aquests tres complements, diferents entre si, tenen en comú el factor del perill que suposa per a la salut del treballador.

Plus de perillositat

El plus de perillositat és un complement salarial que reben els treballadors exposats a situacions de risc o perill durant el seu desenvolupament laboral. Aquesta remuneració extra reconeix la naturalesa arriscada de les seves tasques i busca compensar-los pel possible dany o perill que poden enfrontar.

És una pràctica comuna en sectors com la construcció, la indústria química o els serveis d’emergència, on els empleats estan sotmesos a condicions perilloses o imprevistes. Aquesta compensació econòmica pretén motivar els treballadors a mantenir els estàndards de seguretat i a assumir les seves responsabilitats de manera conscient i diligent.

Perquè un treball es consideri perillós, ha d’existir un risc de sofrir possibles danys o agressions. Són considerats com a perillosos els següents:

– Seguretat privada amb servei armat.
– Bombers en un aeroport.
– Conductors de camió de substàncies perilloses.
– Treballadors encarregats de custodiar l’emmagatzematge, classificació, recompte i transport de diners.
– Treballadors d’hospital psiquiàtric.

Plus de penositat

El plus de penositat és una prestació addicional que reben els treballadors que exerceixen activitats que comporten un esforç físic o mental considerable, o que es desenvolupen en condicions ambientals desfavorables.

A més de reconèixer l’esforç extra requerit, el plus de penositat busca millorar la qualitat de vida dels treballadors i fomentar la seva permanència en aquestes ocupacions. Aquesta compensació econòmica pot variar segons la intensitat i la durada dels factors de penositat involucrats en cada lloc de treball. Són considerats com a penosos els següents treballs:

– Requereixen activitat física sense pausa.
– Els que s’emportin de manera habitual en cambres de congelació.
– Les activitats exposades a sorolls amb un nivell superior a 80 decibels.
– Activitats relacionades amb aquestes condicions ambientals del local: humitat, graus de temperatura o velocitat de l’aire.

Plus de toxicitat

El plus de toxicitat és una prestació suplementària que perceben els treballadors que estan exposats a substàncies tòxiques, radioactives o perilloses en el seu entorn laboral. Aquesta compensació econòmica reconeix els riscos per a la salut que implica l’exposició a aquestes substàncies i busca compensar-los pels efectes potencialment perjudicials que poden tenir a llarg termini.

El plus de toxicitat és comú en sectors com la indústria química, la manipulació de productes perillosos o la neteja de residus contaminants. Aquesta remuneració addicional pretén motivar els treballadors a prendre les precaucions necessàries i a complir amb les normatives de seguretat per minimitzar els riscos per a la seva salut i el seu benestar general.

Quan es cobren aquests plusos?

Perquè es pugui optar a percebre aquests plusos, ha d’estar reflectit en el conveni col·lectiu o en el contracte individual de treball.

En cas de no incloure’s en conveni ni en el contracte de treball, i que es donessin les condicions de perillositat, toxicitat i/o penúria, caldria sol·licitar la inclusió d’aquests plusos a l’empresa. Si no hi ha acord entre empresa i treballadors (o representants), la jurisdicció laboral serà la que decideixi si s’apliquen o no aquests plusos. En aquest cas, la jurisdicció determinarà la circumstància de perillositat, penúria i toxicitat.

Quina quantitat es cobra per aquests plusos?

La quantia del plus de perillositat, penositat i toxicitat s’ha de fixar a través de negociació col·lectiva i reflectir-se de manera independent en la nòmina.

El plus es calcula segons els dies efectivament treballats en circumstàncies de risc. Per exemple, si aquestes tasques de risc de realitzen durant dues hores al matí, el plus que es percep és un percentatge d’aquest temps treballat. No obstant això, tot això ho determinarà el conveni.

Aquests plusos econòmics no són consolidables amb el temps, tret que hi hagi un acord que digui el contrari, ja que es tracta d’un concepte salarial lligat al lloc de treball. Si canvies de lloc de treball i no comporta risc o cap perill, deixaràs de cobrar aquest plus.

L’existència d’aquests plusos no substitueix el deure de protecció eficaç de l’empresari

Recorda que l’existència d’aquests plusos no substitueix, en cap concepte, el deure de protecció eficaç de l’empresari amb les persones treballadores.

Aquests plusos estan concebuts per a treballs o tasques que, per la seva naturalesa, ubicació o processos a desenvolupar contemplin els riscos o condicions descrites com una cosa inherent al lloc de treball.

En la resta de situacions laborals, les mesures de prevenció, en tota la seva amplitud, sempre han de prevaler per a garantir la seguretat i salut de les persones treballadores. Cap plus salarial equivaldrà mai a la salut i la vida de les persones treballadores.

Posted in Notícies and tagged , .