Renda 2019: Deducció de la quota d’afiliació


La quota d’afiliació al sindicat és una despesa que es pot deduir quan es realitzi la declaració de la renda.

Degut a la Llei de Protecció de dades, l’import de la quota no apareix a l’esborrany, per això s’haurà d’afegir les quantitats pagades en concepte d’afiliació.

Per afegir-los s’ha de posar la quantitat a deduir a l’espai reservat a “Cuotas satisfechas a sindicatos” dins de l’apartat “Rendimientos de trabajo”, concretament a la casella 14.

Els justificants d’aquest import són els rebuts bancaris o de nòmina, depenent de com es pagui l’afiliació.

És important recordar, que no es necessari un certificat, amb els rebuts ja és suficient.

Posted in Notícies and tagged .