A partir de l’1 d’abril, el treballador no haurà d’entregar el comunicat de baixa a l’empresa.


A partir de l’1 d’abril, els treballadors ja no han de lliurar el comunicat de baixa mèdica o incapacitat temporal a la seva empresa, sinó que es tramita per mitjans telemàtics des de les Administracions.

A partir de l’1 d’abril, el treballador ja no haurà de lliurar el comunicat de baixa mèdica o incapacitat temporal a la seva empresa, sinó que les comunicacions es faran per via telemàtica entre les Administracions i la mateixa empresa. És la principal novetat del Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, i publicat al BOE el dia 5 de gener. Aquest RD modifica el 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.

Quan entren en vigor els canvis en la incapacitat temporal?

Aquests canvis en els comunicats de baixa entraran en vigor l’1 d’abril de 2023. A més de desaparèixer l’obligació de lliurar-ho a l’empresa, hi ha altres modificacions. Aquestes se centren en tres procediments:

1. Expedició dels comunicats de baixa, confirmació i alta.
2. Gestió i control dels processos d’IT.
3. Tramitació dels comunicats de baixa, confirmació i alta.

Canvis en l’expedició dels comunicats de baixa, confirmació i alta

El BOE ha publicat el 13 de gener l’Ordre ISM/2/2023, d’11 de gener, per la qual es modifica l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada. En aquesta es concreten aspectes de caràcter administratiu i de gestió dels processos d’incapacitat temporal que regula l’RD 1060/2022. En el que afecta els treballadors, aquesta ordre indica de manera clara que:

“El comunicat mèdic de baixa d’incapacitat temporal, qualsevol que sigui la contingència determinant, s’expedirà immediatament després del reconeixement mèdic de la persona treballadora, pel facultatiu del servei públic de salut que el realitzi”.

És a dir, que el comunicat de baixa ens l’ha d’expedir el metge d’urgències, per exemple, si és el servei al que acudim en primera instància i no com fins ara, que ens atenien a urgències, però si d’allò es derivava una baixa mèdica, ens remetien al nostre metge de capçalera o a la Mútua.

A més de desaparèixer l’obligació del treballador de lliurar el comunicat mèdic de baixa a l’empresa, aquest és l’altre canvi principal del RD: fins ara, tots els processos de baixa es gestionaven igual, sense importar el temps d’incapacitat temporal estimat. Ara, els comunicats de baixa i de confirmació s’expediran en funció del període de durada que estimi el metge. Per a això, s’han establert quatre grups de processos:

De durada inferior a 5 dies naturals. El metge emet el comunicat de baixa i el comunicat d’alta en el mateix document. En ell, indica la data de baixa i alta, que pot ser fins i tot el mateix dia (per exemple, si ens donen un dia de baixa mèdica). No obstant això, podem sol·licitar revisió el dia que s’hagi fixat com a data d’alta, per tal de comprovar que estem en condicions de rebre l’alta mèdica. En cas contrari, es podrà emetre el comunicat de confirmació de la baixa si la persona no ha recuperat la seva capacitat laboral.
D’entre 5 i 30 dies naturals. Aquí, el metge emet el comunicat de baixa, indicant la data de la revisió mèdica prevista, que no podrà excedir en més de set dies naturals a la data de baixa. En la revisió, s’emet el comunicat d’alta o el comunicat de confirmació. Després d’aquest primer part de confirmació, si fos necessari emetre algun més, no podran emetre’s amb una diferència de més de catorze dies naturals entre si.
– Processos d’entre 31 i 60 dies naturals. Per a ells, el metge emet el comunicat de baixa indicant la data de la revisió mèdica prevista, que no podrà excedir en més de set dies naturals a la data de baixa. S’expedeix llavors el comunicat d’alta o de confirmació de la baixa. Després d’aquesta primera confirmació, les successives no podran emetre’s amb una diferència de més de vint-i-vuit dies naturals entre si.
– Processos de durada estimada de 61 o més dies naturals. El metge emet el comunicat de baixa, indicant la data de la revisió mèdica prevista, que no podrà excedir en més de catorze dies naturals la data de baixa. S’emet llavors el comunicat d’alta o de confirmació de la baixa. Després d’aquesta primera confirmació, les següents no podran emetre’s amb una diferència de més de trenta-cinc dies naturals entre si.

En qualsevol dels processos contemplats en aquest apartat, el metge podrà fixar la corresponent revisió mèdica en un període inferior a l’indicat en cada cas.

Gestió i control dels processos d’IT

Encara que es tracti d’una Incapacitat Temporal per Contingències Comunes, la mútua d’accidents pot intervenir a escala assistencial i de seguiment. Això implica que la mútua pugui llançar una proposta d’alta mèdica a la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut. Si aquesta proposta no es resol en un termini de cinc dies, la mútua pot sol·licitar l’alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que ha de resoldre en el termini de quatre dies següents a la seva recepció.

L’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) realitzarà el seguiment del nou procediment de gestió i control dels processos per incapacitat temporal, així com el seguiment del grau de motivació clínica de les propostes d’alta de les mútues i de resposta de la Inspecció Mèdica dels Serveis Públics de Salut o de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, així com el grau de compliment dels terminis de les diferents entitats pel que fa a les propostes d’alta.

En el cas que es detectessin retards significatius, l’INSS proposaran mesures addicionals que assegurin que el procediment es desenvolupa amb el necessari grau de celeritat.

Com es tramitaran ara els comunicats de baixa, confirmació i alta?

És el principal canvi que afecta de manera directa a les obligacions del treballador. A partir de l’1 d’abril, no haurà de lliurar el comunicat de baixa a l’empresa, sinó que seguirà el següent procés:

1. El metge expedeix el comunicat de baixa, confirmació o alta i entrega a la persona treballadora una còpia. El Servei Públic de Salut, mútua o empresa col·laboradora remet les dades contingudes en els comunicats a l’INSS.
2. L’INSS comunica a les empreses les dades identificatives relatives als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels metges del Servei Públic de Salut o de la mútua, referents a les seves persones treballadores, perquè l’empresa conegui la informació sobre l’estat de la incapacitat temporal del seu personal. També remet, a través del sistema RED, les dades econòmiques per al càlcul de la prestació corresponent.
3. L’INSS gestionarà els comunicats mèdics i les dades comunicades per les empreses i els distribuirà i reexpedirà a l’entitat a la qual correspongui la gestió de la prestació.
4. Quan el comunicat mèdic d’alta sigui expedit per l’inspector mèdic de l’INSS, es comunicarà al Servei Públic de Salut o a la mútua (segons correspongui) i aquests ho comunicaran a l’empresa. L’inspector mèdic lliurarà una còpia del comunicat a la persona treballadora expressant-li l’obligació d’incorporar-se al treball l’endemà de l’expedició.

En tot cas, desapareix l’obligació del treballador d’informar directament l’empresa sobre el seu procés de baixa mitjançant els comunicats.

Posted in Notícies and tagged , .