Novetats sobre incapacitat temporal


T’informem de les novetats en matèria d’incapacitat temporal que han entrat en vigor aquest 17 de maig i que venien detallades a la coneguda Reforma de les Pensions ( Reial Decret-Llei 2/2023, de 16 de març )

Segons recull el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, en el que, entre altres coses ( pots consultar la nostra publicació sobre el tema clicant aquí), apareixen novetats previstes en relació amb els processos d’incapacitat temporal, ressaltem algunes novetats que ja estan vigents per a saber, en tot moment, com hem d’actuar en cas de trobar-nos de baixa i reunir les condicions que s’indiquen:

1. S’eliminen els equips de valoració d’incapacitats (EVI) i de les comissions d’avaluació d’incapacitats (CAI) en actuacions de processos d’IT de més de 365 i menys de 545 dies.

Això què vol dir?
Significa que, a partir del 17 de maig és la Inspecció Mèdica de l’INSS l’òrgan que gestiona el procés d’incapacitat temporal (IT) quan la durada excedeixi dels 365 dies, però no arribi als 545. En aquest cas, la inspecció mèdica pot emetre:

1. Alta mèdica per curació/millora.
2. Alta mèdica per incompareixença injustificada al reconeixement mèdic de l’INSS.
3. Alta mèdica amb proposta d’incapacitat permanent.
4. Emissió de baixes mèdiques per la mateixa/similar patologia en els 180 dies posteriors a la citada alta mèdica.

La inspecció mèdica també valorarà les situacions en què existeixi disconformitat presentada pel treballador contra l’alta mèdica per curació/millora o incompareixença injustificada als reconeixements mèdics de l’INSS que hagi emès el Sistema Públic de Salut (el metge de família que ens correspongui).

La Inspecció Mèdica farà arribar a l’empresa a través de mitjans telemàtics els comunicats esmentats.

Què passa si em trobo en situació d’IT i aconsegueixo el termini màxim de 365 dies?
En cas de passar d’aquests 365 dies i no haver rebut l’alta mèdica, s’entén que el treballador es troba en situació de pròrroga d’aquesta IT. De la mateixa forma, si passats aquests 365 dies, l’empresa no ha rebut cap comunicació d’alta mèdica, haurà d’entendre que la situació d’incapacitat temporal del treballador s’ha prorrogat. És a dir, que el treballador no s’incorporarà al lloc de treball ni tampoc està en l’obligació de comunicar aquesta circumstància a l’empresa.

En els supòsits d’alta mèdica per curació/millora/incompareixença injustificada als reconeixements mèdics, l’empresa rebrà dues comunicacions:

– En primer lloc, serà informada de l’emissió de l’alta mèdica en la qual s’indicarà que serà efectiva en el moment que el treballador rebi la resolució.
– En segon lloc, s’informarà de la data a efectes de l’alta mèdica.

Al mateix temps que l’INSS es comunica amb l’empresa també ho fa amb el treballador, fent-li arribar la resolució d’alta en la qual indica la data que s’ha de reincorporar a l’empresa.

Quan rebem la resolució amb la nostra data d’alta, podem contactar amb l’empresa per a comprovar que ells també han rebut la informació i concretar la nostra data d’incorporació. En qualsevol cas, la prestació econòmica que rebem per situació d’incapacitat temporal, es manté vigent fins a la data de l’alta.

Document Oficial de la Tresoreria General de la Seguretat Social

Posted in Notícies and tagged , .